1. Home
 2. Docs
 3. Javascript
 4. Bài 6: Mệnh đề Switch-case trong JavaScript

Bài 6: Mệnh đề Switch-case trong JavaScript

Mệnh đề switch-case trong JavaScript được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện. Nó gần giống với mệnh đề if-else, nhưng nó thuận tiện hơn vì nó có thể được sử dụng với số, ký tự, v.v.

switch (bieu_thuc) {  
case gia_tri_1:
  // Khối lệnh 1
  break; //tùy chọn
case gia_tri_2:  
  // Khối lệnh 2
  break; //tùy chọn
......  
case gia_tri_n:  
  // Khối lệnh n
  break; //tùy chọn  
default:   
  // Khối lệnh này được thực thi 
  // nếu tất cả các điều kiện trên không thỏa mãn 
}  

Ví dụ về mệnh đề switch-case trong JavaScript:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
  function checkNumber() {
    number = document.getElementById("number").value;
    switch (number) {
    case '10':
      alert("Number = 10");
      break;
    case '20':
      alert("Number = 20");
      break;
    case '30':
      alert("Number = 30");
      break;
    default:
      alert("Not in 10, 20 or 30");
    }
  }
</script>
</head>
<body>
 Number:
 <input type="text" id="number" name="number" />
 <input type="button" onclick="checkNumber()" value="Submit" />
</body>
</html>

Demo

Khi không sử dụng từ khóa ‘break’ trong mệnh đề switch-case. Điều này có nghĩa là các khối lệnh sau case có giá trị phù hợp sẽ được thực thi.

Ví dụ về mệnh đề switch-case trong JavaScript không sử dụng từ khóa break:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
  function checkNumber() {
    number = document.getElementById("number").value;
    switch (number) {
    case '10':
      alert("Number = 10");
    case '20':
      alert("Number = 20");
    case '30':
      alert("Number = 30");
    default:
      alert("Not in 10, 20 or 30");
    }
  }
</script>
</head>
<body>
 Number:
 <input type="text" id="number" name="number" />
 <input type="button" onclick="checkNumber()" value="Submit" />
</body>
</html>

Demo