1. Home
 2. Docs
 3. Javascript
 4. Bài 8: Biến cục bộ trong Javascript

Bài 8: Biến cục bộ trong Javascript

Biến toàn cục và biến cục bộ là những khái niệm mà bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có và Javascript cũng không ngoại lệ. Nếu trong ứng dụng của bạn sử dụng trùng tên biến quá nhiều từ trong hàm cho đến ngoài hàm thì đôi khi dẫn đến những kết quả không mong muốn, và lỗi chính là lỗi kiểm soát được biến toàn cục và cục bộ.

1. 1. Biến cục bộ trong Javascript

Một biến được gọi là cục bộ khi bạn khai báo biến nằm bên trong một hàm cụ thể nào đó, lúc này biến đó sẽ không sử dụng được ở bên ngoài hàm.

Ví dụ: Trong ví dụ này thì đoạn code alert(comment) phía dưới function add_comment() sẽ thông báo lỗi vì nó chưa được định nghĩa. Nhưng đoạn code alert(comment) nằm trong thân hàm add_comment thì lại đúng nhé.

function add_comment()
{
  var comment = "Nội dung comment"; 
   
  // Đoạn code này đúng vì biến comment đã tồn tại
  alert(comment);
}
// Gọi hàm
add_comment();
 
// Đoạn code này sẽ sai vì không tồn tại biến comment
alert(comment);

2. Biến toàn cục trong Javascript

Biến toàn cục là biến mà bạn khai báo bên ngoài và không nằm bên trong một hàm cụ thể nào cả.

Quay lại ví dụ trong phần 1, thay vì khai báo biến bên trong hàm thì mình sẽ khai báo biến bên ngoài hàm thì chương trình không bị lỗi.

// Biến toàn cục
var comment = "Nội dung comment bên ngoài";
 
// Hàm có sử dụng biến toàn cục
function add_comment()
{
  alert(comment);
}
 
// Gọi hàm 
add_comment();
 
// In biến toàn cục
alert(comment);

3. Một số ví dụ biến toàn cục và biến cục bộ

Có rất nhiều lưu ý khi sử dụng biến toàn cục và biến cục bộ nên trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua các ví dụ nhé.

Nếu trong hàm có sử dụng từ khóa var và để tạo một biến và tên của biến đó đã tồn tại ở bên ngoài (toàn cục) thì lúc này bên trong hàm sẽ hiểu là đang sử dụng biến cục bộ nên không ảnh hưởng gì biến bên ngoài cả.

// Biến toàn cục
var comment = "Nội dung comment toàn cục";
 
// Hàm có sử dụng biến toàn cục
function add_comment()
{
 // Khai báo biến trùng với bên ngoài
 var comment = "Nội dung comment cục bộ";
 alert(comment);
}
 
// Gọi fuction comment
add_comment();
 
// In biến toàn cục
alert(comment);

Xem Demo

Nếu bạn không sử dụng từ khóa var để khai báo biến trong hàm thì JS sẽ sử dụng biến toàn cục nên mọi thay đổi giá trị của biến comment đó sẽ được lưu lại.

// Biến toàn cục
var comment = "Nội dung comment trước khi thay đổi";
 
// Hàm có sử dụng biến toàn cục
function add_comment()
{
  comment = "Nội dung comment đa bị thay đổi";
  alert(comment);
}
 
// Gọi fuction comment
add_comment();
 
// In biến toàn cục
alert(comment);

Xem Demo