CUNGHOCWEB 830

Bài 3: Hàm alert() – confirm() – prompt()

1. Hàm alert() trong javascript

Hàm alert() dễ hiểu là để thông báo 1 popup và nó nằm trong sự kiện onclick

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <input type="button" onclick="alert('Xin chào các bạn')" value="Bấm vào đây"/>
 </body>
</html>

2. Hàm confirm() trong javascript

Hàm confirm() cũng gần giống như alert() nhưng nó sẽ có tùy chọn Yes và No

<html>
  <head>
    <title></title>
    <script language="javascript">
      confirm("Cùng Học Web xin chào!");
    </script>
  </head>
  <body>
     
  </body>
</html>

3. Hàm prompt() trong javascript

Hàm prompt() cũng hiện popup nhưng nó sẽ có input đễ nhập thông tin

<html>
  <head>
    <title></title>
    <script language="javascript">
      var t = prompt("Nhập tên của bạn", '');
      alert(t);
    </script>
  </head>
  <body>
     
  </body>
</html>
Chia sẻ bài viết
Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon