1. Home
 2. Docs
 3. Javascript
 4. Bài 3: Hàm alert() – confirm() – prompt()

Bài 3: Hàm alert() – confirm() – prompt()

1. Hàm alert() trong javascript

Hàm alert() dễ hiểu là để thông báo 1 popup và nó nằm trong sự kiện onclick

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <input type="button" onclick="alert('Xin chào các bạn')" value="Bấm vào đây"/>
 </body>
</html>

2. Hàm confirm() trong javascript

Hàm confirm() cũng gần giống như alert() nhưng nó sẽ có tùy chọn Yes và No

<html>
  <head>
    <title></title>
    <script language="javascript">
      confirm("Cùng Học Web xin chào!");
    </script>
  </head>
  <body>
     
  </body>
</html>

3. Hàm prompt() trong javascript

Hàm prompt() cũng hiện popup nhưng nó sẽ có input đễ nhập thông tin

<html>
  <head>
    <title></title>
    <script language="javascript">
      var t = prompt("Nhập tên của bạn", '');
      alert(t);
    </script>
  </head>
  <body>
     
  </body>
</html>