Bài 5: Điều kiện if else trong javascript

1. Mệnh đề if-else trong JavaScript

Mệnh đề if được sử dụng để kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Khối lệnh sau if được thực thi nếu giá trị của điều kiện là True, nếu là False thì chỉ có khối lệnh sau else được thực hiện. Cú pháp:

if (condition) { 
 // khối lệnh này được thực thi nếu condition = true
} else {
 // khối lệnh này được thực thi nếu condition = false
}
[code]

Ví dụ mệnh if-else trong JavaScript:

[code lang="js"]
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
  function validateAge() {
    age = document.getElementById("age").value;
    if (age > 18) {
      alert("Du tuoi lao dong!");
    } else {
      alert("Chua du tuoi lao dong!");
    }
  }
</script>
</head>
<body>
 Age:
 <input type="text" id="age" name="age" />
 <input type="button" onclick="validateAge()" value="Submit" />
</body>
</html>

Demo

2. Mệnh đề if-elseif-else trong JavaScript

Mệnh đề if-elseif-else cũng kiểm tra giá trị dạng boolean của điều kiện. Nếu giá trị điều kiện if là True thì chỉ có khối lệnh sau if sẽ được thực hiện. Nếu giá trị điều kiện else if nào là True thì chỉ có khối lệnh sau if else đó sẽ được thực hiện… Nếu tất cả điều kiện của if và if else là False thì chỉ có khối lệnh sau else sẽ được thực hiện.

Cú pháp:

if (condition1) { 
 // khối lệnh này được thực thi nếu condition1 = true
} else if (condition2) {
 // khối lệnh này được thực thi nếu condition1 = false và condition2 = true
...
} else {
 // khối lệnh này được thực thi nếu nếu tất cả những điều kiện trên = false
}

Ví dụ mệnh đề if-elseif-else trong JavaScript:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
  function checkMarks() {
    marks = document.getElementById("marks").value;
    if (marks < 50) {
      alert("Tạch!");
    } else if (marks >= 80 && marks < 90) {
      alert("Xếp loại B");
    } else if (marks >= 90 && marks < 100) {
      alert("Xếp loại A");
    } else {
      alert("Xếp loại TB");
    }
  }
</script>
</head>
<body>
 Marks:
 <input type="text" id="marks" name="marks" />
 <input type="button" onclick="checkMarks()" value="Submit" />
</body>
</html>

Demo

3. Mệnh đề if lồng nhau trong JavaScript

Một câu lệnh if hoặc else if bên trong câu lệnh if hoặc elseif khác được biết đến như là mệnh đề if lồng nhau. Các câu lệnh if bên trong được thực thi dựa trên các câu lệnh if bên ngoài.

Ví dụ mệnh đề if lồng nhau trong JavaScript:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
  function checkNumber() {
    number = document.getElementById("number").value;
 
    if (number > 0) {
      alert("Number la mot so duong");
      if (number == 1) {
        alert("Number = 1");
      } else if (number == 2) {
        alert("Number = 2");
      } else if (number == 3) {
        alert("Number = 3");
      } else {
        alert("Number khong phai la 0, 1, 2 hoac 3");
      }
    } else if (number < 0) {
      alert("Number la mot so am");
    } else if (number == 0) {
      alert("Number la so 0");
    } else {
      alert("Number khong phai la mot so.");
    }
  }
</script>
</head>
<body>
 Number:
 <input type="text" id="number" name="number" />
 <input type="button" onclick="checkNumber()" value="Submit" />
</body>
</html>

Demo

Chia sẻ bài viết

Bài 5: Điều kiện if else trong javascript

Hoặc copy địa chỉ

Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon