1. Home
  2. Docs
  3. Javascript
  4. Bài 10: console.log trong Javascript

Bài 10: console.log trong Javascript

Bạn có thể truyền mọi biến vào hàm console, và nó sẽ hiển thị kết quả trong ô console. Bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại dữ liệu như number, integer, array, object.

1. Console.log trong Javascript là gì?

Console.log là một hàm của Javascript, được sử dụng để debug / kiểm tra / xem giá trị của một biến trong Javascript. Công dụng của console.log là show ra giá trị của một biến, dù biến đó thuộc kiểu dữ lliệu gì đi nữa thì vẫn được hiển thị ở ô console trong hộp thoại Inspect Element.

2. Cú pháp console.log() trong javascript

Lệnh console.log() có cú pháp là console.log(value), trong đó value là một biến hoặc một giá trị mà bạn muốn in ra.

Ví dụ 1: console.log() một biến bình thường

var website = 'cunghocweb.com';
console.log(website);

Ví dụ 1 của console.log trong Javascript

Ví dụ 2: console.log() một mảng

var websites = ["cunghocweb.com", "cunghocweb.com", "course.cunghocweb.com", "qa.cunghocweb.com"];
console.log(websites);

Ví dụ 2 của console.log trong Javascript

Ví dụ 3: console.log() một giá trị

console.log("Chào mừng bạn đến với cunghocweb.com");

Ví dụ 3 của console.log trong Javascript

Ví dụ 4: console.log() một object

var info = {
    website : "cunghocweb.com",
    email : "info@cunghocweb.com",
    address : "TPHCM, Vietnam"
};
console.log(info);

Ví dụ 4 của console.log trong Javascript