Bài 10: console.log trong Javascript

Bạn có thể truyền mọi biến vào hàm console, và nó sẽ hiển thị kết quả trong ô console. Bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại dữ liệu như number, integer, array, object.

1. Console.log trong Javascript là gì?

Console.log là một hàm của Javascript, được sử dụng để debug / kiểm tra / xem giá trị của một biến trong Javascript. Công dụng của console.log là show ra giá trị của một biến, dù biến đó thuộc kiểu dữ lliệu gì đi nữa thì vẫn được hiển thị ở ô console trong hộp thoại Inspect Element.

2. Cú pháp console.log() trong javascript

Lệnh console.log() có cú pháp là console.log(value), trong đó value là một biến hoặc một giá trị mà bạn muốn in ra.

Ví dụ 1: console.log() một biến bình thường

var website = 'cunghocweb.com';
console.log(website);

Ví dụ 1 của console.log trong Javascript

Ví dụ 2: console.log() một mảng

var websites = ["cunghocweb.com", "cunghocweb.com", "course.cunghocweb.com", "qa.cunghocweb.com"];
console.log(websites);

Ví dụ 2 của console.log trong Javascript

Ví dụ 3: console.log() một giá trị

console.log("Chào mừng bạn đến với cunghocweb.com");

Ví dụ 3 của console.log trong Javascript

Ví dụ 4: console.log() một object

var info = {
    website : "cunghocweb.com",
    email : "info@cunghocweb.com",
    address : "TPHCM, Vietnam"
};
console.log(info);

Ví dụ 4 của console.log trong Javascript

Chia sẻ bài viết

Bài 10: console.log trong Javascript

Hoặc copy địa chỉ

Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon