1. Home
  2. Docs
  3. Javascript
  4. Bài 2: Biến và khai báo biến trong javascript

Bài 2: Biến và khai báo biến trong javascript

Chúng ta có ba cách khai báo biến. Thứ nhất là dùng từ khóa var, thứ hai là dùng từ khóa const, và cuối cùng là từ khóa let. Tùy vào từng trường hợp mà chọn cách khai báo cho phù hợp.

Lưu ý: Đối với các phiên bản trước ES6 thì chỉ có từ khóa var thôi nhé. Vì vậy, với những trình duyệt quá cũ thì không sử dụng được let và const.

Khai báo biến trong JS bằng từ khóa var

Để khai báo một biến ta sử dụng từ khóa var tenbien.

var username;

Khai báo biến trong JS bằng từ khóa let

Sử dụng từ khóa let tenbien.

let username;

Biến loại này chỉ có phạm vi trong khối khai báo mà thôi. Vì vậy nó sẽ tối ưu trong trường hợp bạn cần khai báo một biến chỉ sử dụng tạm thời trong một phạm vi nhất định. Phạm vi nay ta hay gọi là block scope.

Ví dụ: Biến không tồn tại do từ khóa let nằm ngoài phạm vi block sope mà biến đang nằm.

Như trong ví dụ này thì biến domain chỉ có phạm vi trong lệnh if mà thôi.

if (true){
    let domain = "cunghocweb.com";
}
 
// Lỗi vì biến domain không tồn tại
console.log(domain);

Tuy nhiên, nếu bạn thay bằng từ khóa var thì được nhé.

if (true){
    var  domain = "cunghocweb.com";
}
 
// chạy bình thường
console.log(domain);

Khai báo biến trong JS bằng từ khóa const

Sử dụng từ khóa const tenbien.

const username = 'giá trị';

Const là một hằng số, vì vậy khi khai báo biến const thì bạn phải gán giá trị cho nó luôn, sau này cũng không thể thay đổi giá trị cho biến.

Ví dụ: Mình cố tình đổi giá trị cho biến domain nên sẽ bị báo lỗi.

const domain = "cunghocweb.com";
 
// Lỗi, vì biến const không được phép thay đổi giá trị
domain = "webwada.com";