Trang chủ Mã nguồn mở Loại bỏ chữ product và product-category trong WooCommerce