Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Code hiển thị lượt xem bài viết WordPress không cần Plugin

Dưới đây là một số cách để hiển thị số lượt xem bài viết trong WP(WordPress) không cần cài plugin mà bạn có thể áp dụng cho website của bạn.

Code hiển thị lượt xem cho WordPress

1. Cách 1

Sử dụng đoạn code trong file functions.php

function ntc_post_view_count() {
  if ( is_single() ) {
    global $post;
    $count_post = esc_attr( get_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', true ) );
    if ( $count_post == '' ) {
      $count_post = 1;
      add_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
    } else {
      $count_post = (int) $count_post + 1;
      update_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
    }
  }
}
 
add_action( 'wp_head', 'ntc_post_view_count' );

Hoặc sử dụng code dưới đây trong file single.php

if ( is_single() ) {
  global $post;
  $count_post = esc_attr( get_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', true ) );
  if ( $count_post == '' ) {
    $count_post = 1;
    add_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
  } else {
    $count_post = (int) $count_post + 1;
    update_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
  }
}

Sau đó sử dụng mã này để hiển thị:

global $post;
$visitor_count = get_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', true );
if ( $visitor_count == '' ) {
  $visitor_count = 0;
}
if ( $visitor_count >= 1000 ) {
  $visitor_count = round( ( $visitor_count / 1000 ), 2 );
  $visitor_count = $visitor_count . 'k';
}
echo esc_attr( $visitor_count );

2. Cách 2

Thêm đoạn code sau vào file functions.php

// function to display number of posts.
function getPostViews( $postID ) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count   = get_post_meta( $postID, $count_key, true );
  if ( $count == '' ) {
    delete_post_meta( $postID, $count_key );
    add_post_meta( $postID, $count_key, '0' );
 
    return "0 View";
  }
 
  return $count . ' Views';
}

Chèn function setPostViews vào file single.php

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

Và thêm đoạn code này trong file single.php để hiện thị số lượt xem bài viết.

<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

Ngoài ra bạn có thể kiểm tra thêm điều kiện nếu là tác giả bài viết hoặc người dùng đã đăng nhập thì không cộng vào số lượt xem bài đăng.

<?php
global $current_user;
get_currentuserinfo();
 
if ( is_user_logged_in() && $current_user->ID == $post->post_author ) {
  return;
} 
?>

3. Kết quả

Code hiển thị lượt xem cho WordPress

Nếu bạn có cách nào khác để hiển thị số lượt xem bài viết trong WP(WordPress) thì đừng ngại comment vào form bên dưới, mình sẽ cập nhật thêm vào để bài viết đầy đủ hơn. Xin cảm ơn.