Trở về

Code hiển thị lượt xem bài viết WordPress không cần Plugin

bởi Vi Nè

Dưới đây là một số cách để hiển thị số lượt xem bài viết trong WP(WordPress) không cần cài plugin mà bạn có thể áp dụng cho website của bạn.

Code hiển thị lượt xem cho WordPress

1. Cách 1

Sử dụng đoạn code trong file functions.php

function ntc_post_view_count() {
  if ( is_single() ) {
    global $post;
    $count_post = esc_attr( get_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', true ) );
    if ( $count_post == '' ) {
      $count_post = 1;
      add_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
    } else {
      $count_post = (int) $count_post + 1;
      update_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
    }
  }
}
 
add_action( 'wp_head', 'ntc_post_view_count' );

Hoặc sử dụng code dưới đây trong file single.php

if ( is_single() ) {
  global $post;
  $count_post = esc_attr( get_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', true ) );
  if ( $count_post == '' ) {
    $count_post = 1;
    add_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
  } else {
    $count_post = (int) $count_post + 1;
    update_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', $count_post );
  }
}

Sau đó sử dụng mã này để hiển thị:

global $post;
$visitor_count = get_post_meta( $post->ID, '_post_views_count', true );
if ( $visitor_count == '' ) {
  $visitor_count = 0;
}
if ( $visitor_count >= 1000 ) {
  $visitor_count = round( ( $visitor_count / 1000 ), 2 );
  $visitor_count = $visitor_count . 'k';
}
echo esc_attr( $visitor_count );

2. Cách 2

Thêm đoạn code sau vào file functions.php

// function to display number of posts.
function getPostViews( $postID ) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count   = get_post_meta( $postID, $count_key, true );
  if ( $count == '' ) {
    delete_post_meta( $postID, $count_key );
    add_post_meta( $postID, $count_key, '0' );
 
    return "0 View";
  }
 
  return $count . ' Views';
}

Chèn function setPostViews vào file single.php

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

Và thêm đoạn code này trong file single.php để hiện thị số lượt xem bài viết.

<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

Ngoài ra bạn có thể kiểm tra thêm điều kiện nếu là tác giả bài viết hoặc người dùng đã đăng nhập thì không cộng vào số lượt xem bài đăng.

<?php
global $current_user;
get_currentuserinfo();
 
if ( is_user_logged_in() && $current_user->ID == $post->post_author ) {
  return;
} 
?>

3. Kết quả

Code hiển thị lượt xem cho WordPress

Nếu bạn có cách nào khác để hiển thị số lượt xem bài viết trong WP(WordPress) thì đừng ngại comment vào form bên dưới, mình sẽ cập nhật thêm vào để bài viết đầy đủ hơn. Xin cảm ơn.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon