Trở về

Xóa thẻ p tự động phát sinh trong WordPress

bởi Vi Nè

Dòng code này dành cho bạn nào cần tùy biến theme, hiển thị theo ý thích, dùng xóa bỏ thẻ p tự động sinh ra trong bài viết.

Chèn đoạn code sau vào function.php của theme đang dùng

remove_filter( 'the_title', 'wpautop' ); // Xóa thẻ p ở title
remove_filter( 'the_content', 'wpautop' ); // Xóa thẻ p trong nội dung
remove_filter('the_excerpt', 'wpautop'); // Remove

Theo khả năng tùy biến, ẩn thẻ p ở tiêu đề bài viết, ở nội dung bài viết và ở phần excerpt.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon