Trở về

Gộp nhóm bài viết theo tên tác giả trong WordPress

bởi Vi Nè

WordPress cho phép chúng ta có thể gộp các bài viết theo từng nhóm riêng biệt như theo chủ đề, ngày tháng , kí tự (alphabet) hoặc theo các từ khóa….

Hôm nay , trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code giúp các bạn có thể liệt kê bài viết theo tên từng tác giả. Với đoạn code này, các bạn có thể dễ dàng quản lý bài viết của từng thành viên post bài khác nhau.

Các bạn chỉ cần copy đoạn code dưới đây và dán nó vào bất cứ vị trí nào mà các bạn muốn hiển thị.

<?php
$blogusers = $wpdb->get_results( "SELECT ID, user_nicename from $wpdb->users WHERE 1=1 ORDER BY display_name" );
if ($blogusers) {
 foreach ($blogusers as $bloguser) {
  $user = get_userdata($bloguser->ID);
  $args=array(
   'author' => $user->ID,
   'post_type' => 'post',
   'post_status' => 'publish',
   'posts_per_page' => -1,
   'caller_get_posts'=> 1
  );
  $my_query = null;
  $my_query = new WP_Query($args);
  if( $my_query->have_posts() ) {
   echo '<p>User ID ' . $user->ID . ' ' . $user->user_firstname . ' ' . $user->user_lastname . '</p>';
   echo get_avatar( $user->ID, 46 );
   while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
    <p><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></p>
    <?php
   endwhile;
  }
 wp_reset_query();
 }
}
?>

Chúc các bạn thành công!

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon