Trở về

[WooCommerce] Ẩn sản phẩm dựa trên địa chỉ IP / Quốc gia

bởi Vi Nè

Có rất nhiều plugin cho phép bạn thực hiện hàng loạt hoặc cung cấp cho bạn các tính năng nâng cao, nhưng nếu bạn chỉ cần ẩn một ID sản phẩm cho những người dùng đang truy cập trang web WooCommerce của bạn từ một mã quốc gia cụ thể thì sao?

Đây cũng được gọi là định vị địa lý của Google – hãy nhớ việc chỉ áp dụng thành công trừ khi bạn đã kích hoạt định vị địa lý bên trong cài đặt chung của WooCommerce. Ngoài ra, hãy lấy ID sản phẩm của bạn, tìm ra mã 2 chữ cái của quốc gia đích và đoạn mã này sẽ thực hiện thủ thuật.

Chèn đoạn mã sau vào file function.php

add_filter( 'woocommerce_product_is_visible', 'bbloomer_hide_product_if_country', 999, 2 );
 
function bbloomer_hide_product_if_country( $visible, $product_id ){
   $location = WC_Geolocation::geolocate_ip();
   $country = $location['country'];
   if ( $country == "IT" && $product_id === 344 ) {
      $visible = false;
   }
   return $visible;
}

Trong đó chú ý đoạn

if ( $country == "IT" && $product_id === 344 ) {

 

thay IT bằng mã Quốc gia và 344 bằng mã sản phẩm

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon