Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

[WooCommerce] Thiết lập các plugin cache

Nếu bạn sử dụng plugin tạo bộ nhớ đệm (cache) để tăng tốc website như WP Super Cache, W3 Total Cache, Zen Cache, WP-FFPC,….sẽ gặp phải một vấn đề đó là các trang như giỏ hàng, thanh toán,…sẽ bị lưu cache nên khách gặp khó khăn trong việc sử dụng. Vì vậy tốt hơn hết, chúng ta hãy thêm danh sách những trang đặc biệt đó vào danh sách không lưu cache trong các plugin. Nếu bạn vẫn chưa biết làm thế nào thì bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn.

Đối với WP Super Cache

Nếu bạn đang sử dụng WP Super Cache thì bạn hãy vào Settings -> WP Super Cache -> Advanced và tìm đến phần như ảnh bên dưới và nhập tên slug của trang cần loại trừ lưu cache vào.

Thiết lập WP Super Cache cho WooCommerce

Sau đó ấn Save Strings.

Đối với W3 Total Cache

Bạn vào Performence -> Page Cache và tìm đến phần “Never cache the following pages” rồi điền đường dẫn các trang cần loại bỏ lưu cache vào.

Thiết lập W3 Total Cache cho WooCommerce

Đối với Zen Cache

Bạn tìm tới mục URI Exclusion Patterns và khai báo vào như hình dưới.

Thiết lập Zen Cache cho WooCommerce.

Đối với WP-FFPC

Bạn vào mục Cache exceptions và điền vào phần “Don’t cache following URL paths – use with caution!“.

Thiết lập FFPC cho WooCommerce.

Đối với máy chủ sử dụng EasyEngine

Nếu bạn đang dùng EasyEngine thì có thể sẽ cần phải sửa tập tin cấu hình cache mà bạn đang sử dụng. Ví dụ bạn sử dụng loại thiết lập --wpfc thì hãy vào thư mục /etc/nginx/common và tìm tập tin wpfc.confwpfc-hhvm.conf rồi thêm đoạn sau vào trên location / {.

# Skip cache on WooCommerce pages if ($request_uri ~* "/store.*|/cart.*|/my-account.*|/checkout.*|/addons.*") { set $skip_cache 1; } # Skip cache for WooCommerce query string if ( $arg_add-to-cart != "" ) { set $skip_cache 1; } # Skip cache when WooCommerce cart is not empty if ( $cookie_woocommerce_items_in_cart != "0" ) { set $skip_cache 1; }

Nếu chèn đúng thì nó sẽ trông giống thế này.

# set $skip_cache 0; # POST requests and URL with a query string should always go to php if ($request_method = POST) { set $skip_cache 1; } if ($query_string != "") { set $skip_cache 1; } # Don't cache URL containing the following segments if ($request_uri ~* "(/wp-admin/|/xmlrpc.php|wp-.*.php|index.php|/feed/|sitemap$ set $skip_cache 1; } # Don't use the cache for logged in users or recent commenter if ($http_cookie ~* "comment_author|wordpress_[a-f0-9]+|wp-postpass|wordpress_n$ set $skip_cache 1; } # Skip cache on WooCommerce pages if ($request_uri ~* "/store.*|/cart.*|/my-account.*|/checkout.*|/addons.*") { set $skip_cache 1; } # Skip cache for WooCommerce query string if ( $arg_add-to-cart != "" ) { set $skip_cache 1; } # Skip cache when WooCommerce cart is not empty if ( $cookie_woocommerce_items_in_cart != "0" ) { set $skip_cache 1; } # Use cached or actual file if they exists, Otherwise pass request to WordPress location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } location ~ ^/wp-content/cache/minify/(.+.(css|js))$ { try_files $uri /wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/minify.php?file=$$ } location ~ .php$ { set $rt_session ""; if ($http_cookie ~* "wc_session_cookie_[^=]*=([^%]+)%7C") { set $rt_session wc_session_cookie_$1; } if ($skip_cache = 0 ) { more_clear_headers "Set-Cookie*"; set $rt_session ""; } fastcgi_cache_key "$scheme$request_method$host$request_uri$rt_session"; try_files $uri =404; include fastcgi_params; fastcgi_pass php; fastcgi_cache_bypass $skip_cache; fastcgi_no_cache $skip_cache; fastcgi_cache WORDPRESS; } location ~ /purge(/.*) { fastcgi_cache_purge WORDPRESS "$scheme$request_method$host$1"; }

Sau đó nhớ khởi động lại NGINX nhé.

sudo service nginx restart

Ở trên là các thiết lập plugin cache thông dụng để sử dụng tốt với WooCommerce. Nếu bạn đang dùng plugin cache nào đó mà không có trong danh sách này thì hãy comment bên dưới yêu cầu trợ giúp nhé.