Trở về

[Flatsome] – Custom Field vào trang sản phẩm

bởi Vi Nè

Để giới thiệu chi tiết hơn về sản phẩm trên website cũng như làm đẹp và chuyên nghiệp hơn cho bài đăng, ngoài những chức năng có sẵn ra, chúng ta cũng có thể custom theo ý thích.

1. Thêm Functions

Như ở trên mình đã thêm Custom Field vào trang Chỉnh sửa sản phẩm. Để thêm các Field trên, chúng ta sẽ hook woocommerce_product_options_general_product_data vào file functions.php của Theme Flatsome đang sử dụng.

// Add field in to the backend
add_action('woocommerce_product_options_general_product_data', 'woocommerce_product_add_fields');

Để tạo các Custom Field cho trang sản phẩm, chúng ta sử dụng các field có sẵn của Woocommerce.

// Add field in to the backend
add_action('woocommerce_product_options_general_product_data', 'woocommerce_product_add_fields');
function woocommerce_product_add_fields() {
  global $woocommerce;
  echo '<div class="options_group show_if_simple show_if_external show_if_variable">';
  // Custom Product Text Field
  woocommerce_wp_select(
    array(
      'id'     => '_enable',
      'type'     => 'select',
      'label'    => __( 'Thông Tin Sản Phẩm :', 'woocommerce' ),
      'description'  => __( 'Chọn để bật hoặc tắt', 'woocommerce' ),
      'options'   => array(
        '1' => __( 'Tắt Thông Tin Sản Phẩm', 'woocommerce' ),
        '2' => __( 'Bật Thông Tin Sản Phẩm', 'woocommerce' ),
      ),
      'desc_tip'  => 'true',
      'description' => 'Chọn để bật hoặc tắt'
    )
  );
  woocommerce_wp_select(
    array(
      'id'     => '_hang_san_xuat',
      'type'     => 'select',
      'label'    => __( 'Hãng sản xuất:', 'woocommerce' ),
      'options'   => array(
        '1' => __( 'Chọn Hãng Sản Xuất', 'woocommerce' ),
        'An Cường' => __( 'An Cường', 'woocommerce' ),
        'Wilson' => __( 'Wilson', 'woocommerce' ),
        'Hornitex' => __( 'Hornitex', 'woocommerce' ),
        'Morser' => __( 'Morser', 'woocommerce' ),
        'Thaixin' => __( 'Thaixin', 'woocommerce' ),
        'Thaistar' => __( 'Thaistar', 'woocommerce' ),
        'Smartchoice' => __( 'Smartchoice', 'woocommerce' ),
        'Smartwood' => __( 'Smartwood', 'woocommerce' ),
        'Pergo' => __( 'Pergo', 'woocommerce' ),
        'LeoWood' => __( 'LeoWood', 'woocommerce' ),
        'Indofloor' => __( 'Indofloor', 'woocommerce' ),
        'AlsaFloor' => __( 'AlsaFloor', 'woocommerce' ),
        'Dongwha' => __( 'Dongwha', 'woocommerce' ),
        'Kronospan' => __( 'Kronospan', 'woocommerce' ),
      ),
      'desc_tip'  => 'true',
      'description' => 'Không chọn lấy mặc định'
    )
  );
  woocommerce_wp_text_input(
    array(
      'id' => '_xuat_xu',
      'label' => __('Xuất xứ:', 'woocommerce'),
      'placeholder' => __('Việt Nam', 'woocommerce')
    )
  );
  woocommerce_wp_text_input(
    array(
      'id' => '_ma_sp',
      'label' => __('Mã sản phẩm:', 'woocommerce'),
      'placeholder' => __('AC 888', 'woocommerce')
    )
  );
  woocommerce_wp_text_input(
    array(
      'id' => '_kich_thuoc',
      'label' => __('Kích thước:', 'woocommerce'),
      'placeholder' => __('1200 x 190mm', 'woocommerce')
    )
  );
  woocommerce_wp_text_input(
    array(
      'id' => '_do_day',
      'label' => __('Độ dày:', 'woocommerce'),
      'placeholder' => __('8mm, 10mm, 12mm', 'woocommerce')
    )
  );
  woocommerce_wp_text_input(
    array(
      'id' => '_hesomaimonbemat',
      'label' => __('Hệ số mài mòn bề mặt:', 'woocommerce'),
      'placeholder' => __('AC4', 'woocommerce')
    )
  );
  woocommerce_wp_select(
    array(
      'id'     => '_bao_hanh',
      'type'     => 'select',
      'label'    => __( 'Bảo Hành:', 'woocommerce' ),
      'options'   => array(
        '1' => __( 'Chọn Năm Bảo Hành', 'woocommerce' ),
        '5 Năm' => __( '5 Năm', 'woocommerce' ),
        '10 Năm' => __( '10 Năm', 'woocommerce' ),
        '15 Năm' => __( '15 Năm', 'woocommerce' ),
        '20 Năm' => __( '20 Năm', 'woocommerce' ),
      ),
      'desc_tip'  => 'true',
      'description' => 'Không chọn lấy mặc định'
    )
  );
  echo '</div>';
}

2. Lưu thông tin vào database

Trong đoạn mã trên các field cụ thể woocommerce_wp_select để tạo field có giá trị là lựa chọn, woocommerce_wp_text_input để tạo filed có giá trị nhập, desc_tip để hiển thị các bong bóng nhỏ xinh đó ở bên phải của trường thay vì hiển thị mô tả trường mặc định. Thuộc tính này hoạt động cho mọi loại trường.
Để lưu các giá trị nhập vào các trường ở code bên trên sử dụng hook woocommerce_process_product_meta

// Save field
add_action('woocommerce_process_product_meta', 'woocommerce_product_fields_save');
function woocommerce_product_fields_save($post_id) {
  // Save field
  $woocommerce_product_field_enable = $_POST['_enable'];
  if (!empty($woocommerce_product_field_enable))
    update_post_meta($post_id, '_enable', esc_attr($woocommerce_product_field_enable));
  // Save field
  $woocommerce_product_field_hang_san_xuat = $_POST['_hang_san_xuat'];
  if (!empty($woocommerce_product_field_hang_san_xuat))
    update_post_meta($post_id, '_hang_san_xuat', esc_attr($woocommerce_product_field_hang_san_xuat));
  // Save field
  $woocommerce_product_field_xuat_xu = $_POST['_xuat_xu'];
  if (!empty($woocommerce_product_field_xuat_xu))
    update_post_meta($post_id, '_xuat_xu', esc_attr($woocommerce_product_field_xuat_xu));
  // Save field
  $woocommerce_product_field_ma_sp = $_POST['_ma_sp'];
  if (!empty($woocommerce_product_field_ma_sp))
    update_post_meta($post_id, '_ma_sp', esc_attr($woocommerce_product_field_ma_sp));
  // Save field
  $woocommerce_product_field_kich_thuoc = $_POST['_kich_thuoc'];
  if (!empty($woocommerce_product_field_kich_thuoc))
    update_post_meta($post_id, '_kich_thuoc', esc_attr($woocommerce_product_field_kich_thuoc));
  // Save field
  $woocommerce_product_field_do_day = $_POST['_do_day'];
  if (!empty($woocommerce_product_field_do_day))
    update_post_meta($post_id, '_do_day', esc_attr($woocommerce_product_field_do_day));
  // Save field
  $woocommerce_product_field_hesomaimonbemat = $_POST['_hesomaimonbemat'];
  if (!empty($woocommerce_product_field_hesomaimonbemat))
    update_post_meta($post_id, '_hesomaimonbemat', esc_attr($woocommerce_product_field_hesomaimonbemat));
  // Save field
  $woocommerce_product_field_bao_hanh = $_POST['_bao_hanh'];
  if (!empty($woocommerce_product_field_bao_hanh))
    update_post_meta($post_id, '_bao_hanh', esc_attr($woocommerce_product_field_bao_hanh)); 
}

3. Hiển thị ra trang sản phẩm

Bây giờ chúng ta đã có giá trị nhập vào và lưu chúng trên cơ sở dữ liệu và muốn nó hiển thị ra trang chi tiết sản phẩm, thì các bạn làm như sau:

// Display font-end
add_action('woocommerce_single_product_summary', 'display_front_end');
function display_front_end() {
  // Show on
  $woocommerce_enable = get_post_meta( get_the_ID(), '_enable', true );
  if ( $woocommerce_enable == 2 ) {
    echo '<div class="wph_thetips" ><table><tbody>';
    $woocommerce_hang_san_xuat = get_post_meta( get_the_ID(), '_hang_san_xuat', true );
    if ( empty( $woocommerce_hang_san_xuat == 1) ) {
      echo '<tr><td>Hãng Sản Xuất :</td><td>'.$woocommerce_hang_san_xuat.'</td></tr>';
    }
    $woocommerce_xuat_xu = get_post_meta( get_the_ID(), '_xuat_xu', true );
    if ( ! empty( $woocommerce_xuat_xu ) ) {
      echo '<tr><td>Xuất Xứ :</td><td>'.$woocommerce_xuat_xu.'</td></tr>';
    }
    $woocommerce_ma_sp = get_post_meta( get_the_ID(), '_ma_sp', true );
    if ( ! empty( $woocommerce_ma_sp ) ) {
      echo '<tr><td>Mã Sản Phẩm :</td><td>'.$woocommerce_ma_sp.'</td></tr>';
    }
    $woocommerce_kich_thuoc = get_post_meta( get_the_ID(), '_kich_thuoc', true );
    if ( ! empty( $woocommerce_kich_thuoc ) ) {
      echo '<tr><td>Kích Thước :</td><td>'.$woocommerce_kich_thuoc.'</td></tr>';
    }
    $woocommerce_do_day = get_post_meta( get_the_ID(), '_do_day', true );
    if ( ! empty( $woocommerce_do_day ) ) {
      echo '<tr><td>Độ Dày :</td><td>'.$woocommerce_do_day.'</td></tr>';
    }
    $woocommerce_hesomaimonbemat = get_post_meta( get_the_ID(), '_hesomaimonbemat', true );
    if ( ! empty( $woocommerce_hesomaimonbemat ) ) {
      echo '<tr><td>Hệ Số Mài Mòn Bề Mặt :</td><td>'.$woocommerce_hesomaimonbemat.'</td></tr>';
    }
    $woocommerce_bao_hanh = get_post_meta( get_the_ID(), '_bao_hanh', true );
    if ( empty( $woocommerce_bao_hanh == 1 ) ) {
      echo '<tr><td>Bảo Hành :</td><td>'.$woocommerce_bao_hanh.'</td></tr>';
    }
    echo '</tbody></table></div>';
  }
}

Xin chúc các bạn thành công.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon