Trở về

[WooCommerce] Ẩn/Hiện Field thông tin trong trang Checkout

bởi Vi Nè

Chúng tôi đã thấy rất nhiều ví dụ, ví dụ: ẩn các trường thanh toán nếu một sản phẩm là ảo hoặc ẩn các trường thanh toán nếu hộp kiểm được kiểm tra thủ công, nhưng lần này tôi muốn ẩn một trường không có giá trị hoặc có thể dư thừa, không quan trọng.

Trong ví dụ này, tôi sẽ trình bày cách ẩn field điện thoại. Tất nhiên, bạn cũng phải tắt thuộc tính bắt buộc cho field điện thoại, nếu không, xác thực thanh toán sẽ thất bại. Bạn có thể sử dụng đoạn mã này cho bất kỳ trường nào khác – chỉ cần xác định ID và thay đổi jQuery cho phù hợp.

Ta chèn đoạn php sau vào file function.php

add_action( 'wp_footer', 'bbloomer_conditionally_hide_show_checkout_field', 9999 );
 
function bbloomer_conditionally_hide_show_checkout_field() {
  if ( ! is_checkout() ) return;
  ?>
   <script type="text/javascript">
     jQuery('#billing_company').keyup(function() {
      if (jQuery(this).val().length == 0) {
        jQuery('#billing_phone_test_field').hide();
      } else {
        jQuery('#billing_phone_test_field').show();
      }
     }).keyup();
   </script>
  <?php
}

Có vấn đề thắc mắc cứ để lại bình luận nhé!

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon