Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

[WooCommerce] Ẩn/Hiện Field thông tin trong trang Checkout

Chúng tôi đã thấy rất nhiều ví dụ, ví dụ: ẩn các trường thanh toán nếu một sản phẩm là ảo hoặc ẩn các trường thanh toán nếu hộp kiểm được kiểm tra thủ công, nhưng lần này tôi muốn ẩn một trường không có giá trị hoặc có thể dư thừa, không quan trọng.

Trong ví dụ này, tôi sẽ trình bày cách ẩn field điện thoại. Tất nhiên, bạn cũng phải tắt thuộc tính bắt buộc cho field điện thoại, nếu không, xác thực thanh toán sẽ thất bại. Bạn có thể sử dụng đoạn mã này cho bất kỳ trường nào khác – chỉ cần xác định ID và thay đổi jQuery cho phù hợp.

Ta chèn đoạn php sau vào file function.php

add_action( 'wp_footer', 'bbloomer_conditionally_hide_show_checkout_field', 9999 );
 
function bbloomer_conditionally_hide_show_checkout_field() {
  if ( ! is_checkout() ) return;
  ?>
   <script type="text/javascript">
     jQuery('#billing_company').keyup(function() {
      if (jQuery(this).val().length == 0) {
        jQuery('#billing_phone_test_field').hide();
      } else {
        jQuery('#billing_phone_test_field').show();
      }
     }).keyup();
   </script>
  <?php
}

Có vấn đề thắc mắc cứ để lại bình luận nhé!