Trở về

Thay đổi thư viện JQuery mặc định WordPress thành của Google

bởi Vi Nè

Bạn có thể thay đổi nó để giảm tải cho hosting và làm nhẹ website của mình hơn nếu bạn đang dùng các host cấu hình thấp, việc bạn cần làm là truy cập vào function.php và chèn đoạn này vào cuối cùng:

// Remove jQuery Migrate Script from header and Load jQuery from Google API
function crunchify_remove_jquery_migrate_load_google_hosted_jquery() {
if (!is_admin()) {
wp_deregister_script('jquery');
wp_register_script('jquery', 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js', false, '1.8.1' );
wp_enqueue_script('jquery');
}
}
add_action('init', 'crunchify_remove_jquery_migrate_load_google_hosted_jquery');

Bạn có thể thay thành bất kỳ đường link nào mà bạn thích.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon