Bài 6: Các thẻ HTML định dạng heading và list

1. Thẻ định dạng Heading

Thẻ Heading dùng để tạo tiêu đề chính và các tiêu đề phụ cho một trang web, nó không những có tác dụng nhấn mạnh tiêu đề mà còn có tác dụng trong SEO, nghĩa là nếu sử dụng đúng từng thẻ thì sẽ có tác dụng rất có lợi cho SEO. Chúng ta có tổng cộng 6 thẻ từ h1 -> h6 và kích thước mặc định của từng thẻ sẽ giảm dần.

<h1>Tiêu đề H1</h1>
<h2>Tiêu đề H2</h2>
<h3>Tiêu đề H3</h3>
<h4>Tiêu đề H4</h4>
<h5>Tiêu đề H5</h5>
<h6>Tiêu đề H6</h6>

Để bạn hiểu rõ hơn thì bạn xem cách mình trình bày trong bài viết này như sau:

 • Tiêu đề chính của bài mình đặt thẻ h1 “Bài 06: Các thẻ HTML định dạng heading và list
 • Hai tiêu đề phụ “thẻ định dạng heading” và “thẻ định dạng list” dùng thẻ h2 vì nó là phần nhỏ của h1
 • Tương tự như vậy nếu trong mỗi thẻ h2 nếu chia nhỏ ra nữa thì ta sẽ dùng thẻ h3.

2. Thẻ định dạng List

Tương tự như Heading, các thẻ định dạng List được dùng để tạo các danh sách từng item.

Ví dụ:

 • item1
 • item2
 • item3

Để tạo được cấu trúc trên thì chúng ta phải kết hợp các thẻ ul và li. Trong đó thẻ ul dùng khai báo danh sách items và thẻ li dùng khai báo cho từng item.

<ul>
  <li>item1</li>
  <li>item2</li>
  <li>item3</li>
</ul>

Trường hợp bạn muốn có sub-item, nghĩa là mỗi item sẽ có danh sách items con như sau:

Demo:

 • item1
 • item2
  • item2.1
  • item2.2
 • item3

Đoạn mã:

<ul>
  <li>item1</li>
  <li>item2
    <ul>
      <li>​item2.1</li>
      <li>item2.2</li>
    </ul>
  </li>
  <li>item3</li>
</ul>
Chia sẻ bài viết

Bài 6: Các thẻ HTML định dạng heading và list

Hoặc copy địa chỉ

Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon