1. Home
 2. Docs
 3. HTML
 4. Bài 10: Form trong HTML

Bài 10: Form trong HTML

Form ở đây là một dạng biểu mẫu có tác dụng thu thập thông tin từ người dùng. Ví dụ như form đăng ký, đăng nhập, liên hệ,…

Cấu trúc

 • Một form bao gồm 1 thẻ mở(<form>) và thẻ đóng(</form>) kèm với các thẻ input bên trong nó.
 • Các thuộc tính nằm trong thẻ mở của form:
  1. action: Đường dẫn đến một trang xử lý dữ liệu sau khi người dùng ấn nút gửi dữ liệu.
  2. method: Phương thức gửi dữ liệu(get,post).
  3. name: Tên của form.
  4. enctype: Chỉ định cụ thể dạng dữ liệu gì trước khi gửi lên máy chủ(application/ x-www-form-urlencoded,multipart/form-data,text/plain).

Input và các thuộc tính trong form

Input là gì?

 • Thẻ này sẽ đại diện cho các trường nhập dữ liệu, mỗi thẻ là một trường nhập dữ liệu khác nhau.
 • Tuy nhiên kiểu nhập liệu của mỗi thẻ sẽ khác nhau dựa vào thuộc tính type bên trong nó.

Thuộc tính type.

 • Thuộc tính type quy định kiểu dữ liêu nhập vào bên trong.
 • Danh sách các giá trị của thuộc tính type:
  1. button
  2. checkbox
  3. color
  4. date
  5. datetime
  6. datetime-local
  7. email
  8. file
  9. hidden
  10. image
  11. month
  12. number
  13. password
  14. radio
  15. range
  16. reset
  17. search
  18. submit
  19. tel
  20. text
  21. time
  22. url
  23. week

Các thuộc tính khác.

 • value : Xác định giá trị đầu tiên của form.
 • name : Xác định tên cho trường được gửi tới Server để xác định và nhận giá trị đó.
 • maxlength : Xác định số ký tự nhập vào tối đa.