1. Home
 2. Docs
 3. HTML
 4. Bài 8: Dùng thẻ a trong HTML để tạo links

Bài 8: Dùng thẻ a trong HTML để tạo links

Nếu bạn tìm hiểu SEO thì sẽ thấy thẻ a đóng vai trò khá quan trọng khi bạn đi backlink. Chúng ta có hai loại link đó là link nội bộlink out ra ngoài website khác. Link nội bộ là link chỉ liên kết tới những trang nằm trong nội bộ của domain, còn link out ra ngoài là link trỏ tới những website không phải là domain hiện tại.

<a href="https://cunghocwebhome.s3.cloudfly.vn" target="_blank" title="học lập trình online" rel="follow, index">Go to cunghocweb.com</a>

Trong đó thuộc tính:

 • href là đường link đến địa chi website đích
 • title là tiêu đề cho đường link
 • rel là các giá trị dành cho SEO
 • target là các tùy chọn, nếu nó có giá trị (giá trị mặc định là _self):
  • _blank thì nó sẽ chuyên link trên tab mới
  • _self thì nó sẽ chuyển link trên tab hiện tại
  • _parent thì nó sẽ chuyển link tới tab mở tab hiện tại. Ta còn hay gọi là tab cha của tab hiện tại
  • _top thì nó sẽ nhảy tới tab hiện tại và thường dùng trong iframe khi muốn thoát khỏi iframe và chạy tới trang gốc luôn.

Thẻ a chạy tới vị trí trong bổ cục trang web: Ngoài cách đặt link vào thuộc tính href thì bạn có thể đặt một giá trị với cú pháp href="#id_name" để khi người dùng click vào thì nó sẽ nhảy tới vị trí của thẻ HTML có id="id_name" trong trang hiện tại.

Ví dụ: Khi click vào thẻ a thì sẽ nhảy tới thẻ div#footer trong trang hiện tại.

<a href="#footer" title="học lập trình online" rel="follow, index">Đi tới div#footer</a>

Thẻ a gồm có 4 trạng thái chính đó là:

 1. link
 2. visited
 3. hover
 4. active