1. Trang chủ
  2. Tài liệu
  3. HTML

HTML

HTML là chữ viết tắt của HyperText Markup Language, có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Nó dùng để định dạng bố cục, các thuộc tính liên quan đến cách hiển thị của một đoạn text và được hiển thị trên một chương trình đặc biệc ta gọi là Browser.

Danh sách tài liệu

Nội dung trên có giúp ích cho bạn? 17 Không 1

Mình cần giúp đỡ!