1. Home
  2. Docs
  3. CSS
  4. Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của bạn bằng cách sử dụng thư viện biểu tượng.

Cách thêm biểu tượng

Cách đơn giản nhất để thêm biểu tượng vào trang HTML của bạn là sử dụng thư viện biểu tượng, chẳng hạn như Font Awesome.

Thêm tên của lớp biểu tượng được chỉ định vào bất kỳ phần tử HTML (như <i> hoặc <span>).

Tất cả các biểu tượng trong thư viện biểu tượng bên dưới, là các vectơ có thể mở rộng và có thể được tùy chỉnh bằng CSS (kích thước, màu sắc, bóng, v.v.)

Font Awesome Icons

Để sử dụng các biểu tượng Font Awesome, hãy truy cập fontawesome.com, đăng nhập và nhận mã để thêm vào phần <head> của trang HTML của bạn, có dạng:

<script src="https://kit.fontawesome.com/<strong>yourcode.js</strong>" crossorigin="anonymous"></script>

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<i class="fas fa-cloud"></i>
<i class="fas fa-heart"></i>
<i class="fas fa-car"></i>
<i class="fas fa-file"></i>
<i class="fas fa-bars"></i>
</body>
</html>

Kết quả:

Bootstrap Icons

Để sử dụng các glyphicons Bootstrap, hãy thêm dòng sau vào bên trong phần <head> của trang HTML của bạn:

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<i class="glyphicon glyphicon-cloud"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-remove"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-user"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-envelope"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-thumbs-up"></i>
</body>
</html>

Kết quả: