1. Home
  2. Docs
  3. HTML5
  4. Bài 1: Tổng quan HTML5

Bài 1: Tổng quan HTML5

1. HTML5 là gì?

HTML5 là phiên bản lớn tiếp theo của HTML thay thế cho HTML 4.01, XHTML 1.0, và XHTML 1.1. HTML5 là một chuẩn để cấu trúc và hiện diện nội dung trên WWW.

Chuẩn mới này kết hợp các tính năng như Video Playback và drag-and-drop mà trước đây đã phụ thuộc vào plug-ins trình duyệt thứ 3 như Adobe Flash, Microsoft Silverlight, và Google Gears.

HTML5 là kết quả của sự hợp tác giữa W3C và WHATWG (viết tắt của Web Hypertext Application Technology Working Group).

2. Trình duyệt hỗ trợ

Các phiên bản mới nhất của Apple Safari, Google Chrome, Mozilla FireFox, và Opera hỗ trợ nhiều tính năng HTML5 và IE 9.0 cũng sẽ hỗ trợ một số tính năng HTML5.

Các trình duyệt Mobile web mà đã cài đặt trên iPhones, iPads và Android hỗ trợ tốt cho HTML5.

3. Tính năng mới

HTML5 giới thiệu một số các phần tử và thuộc tính mới mà giúp xây dựng một Website hiện đại. Dưới đây liệt kê các tính năng tuyệt vời được giới thiệu trong HTML5.

Phần tử ngữ nghĩa học (semantic) mới: Đó là <header>, <footer>, và <section>.

Forms 2.0: Nâng cấp Form của HTML web với các thuộc tính mới giới thiệu cho thẻ <input>.

Web Storage nội bộ lâu dài: Không dùng đến plugins của bên thứ 3.

WebSocket Một công nghệ giao tiếp hai chiều thế hệ mới cho các ứng dụng web.

Các sự kiện Server-Sent: HTML5 giới thiệu các sự kiện từ Web Server tới trình duyệt web và chúng được gọi là Các sự kiện Server-Sent (SSE).

Canvas: Hỗ trợ vẽ bề mặt hai chiều mà bạn có thể chương trình hóa với JavaScript.

Audio & Video: Bạn có thể nhúng Audio và Video trên các trang web mà không cần sự hỗ trợ của plugins bên thứ 3.

Geolocation: Bây giờ các khách truy cập có thể chọn để chia sẻ vị trí vật lý với ứng dụng web.

Microdata: Cho bạn tạo các từ vựng của riêng bạn trên HTML5 và mở rộng các trang web của bạn với Custom Semantics.

Drag và drop: Kéo và bỏ một item từ một vị trí tới vị trí khác trên cùng một trang web.