1. Home
  2. Docs
  3. HTML5
  4. Bài 4: Sự kiện (event) trong HTML5

Bài 4: Sự kiện (event) trong HTML5

Có các thuộc tính sau có thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ mã JavaScript hoặc vbscipt nào đã cho, khi có bất kỳ sự kiện nào xảy ra cho bất kỳ phần tử HTML5 nào.

Trong chương tiếp theo chúng ta sẽ bàn luận các phần tử này chi tiết:

Thuộc tính Giá trị Miêu tả
offline script Kích hoạt khi tài liệu ở ngoại tuyến (offline)
onabort script Kích hoạt trên sự kiện bỏ dở giữa chừng.
onafterprint script Kích hoạt sau khi tài liệu được in
onbeforeonload script Kích hoạt trước khi tài liệu tải
onbeforeprint script Kích hoạt trước khi tài liệu được in
onblur script Kích hoạt khi cửa sổ mất trọng tâm
oncanplay script Kích hoạt khi media (đa phương tiện) có thể bắt đầu chơi, nhưng có thể phải dừng lại để đệm
oncanplaythrough script Kích hoạt khi media có thể được chơi tới hết, mà không dừng lại để đệm
onchange script Kích hoạt khi một phần tử thay đổi
onclick script Kích hoạt trên cú nhấp chuột
oncontextmenu script Kích hoạt khi một menu bối cảnh được kích hoạt
ondblclick script Kích hoạt trên cú nhấp đúp chuột
ondrag script Kích hoạt khi một phần tử bị kéo
ondragend script Kích hoạt tại phần cuối của hoạt động kéo
ondragenter script Kích hoạt khi một phần tử đã được kéo tới mục tiêu thả hợp lệ
ondragleave script Kích hoạt khi một phần tử rời khỏi mục tiêu thả hợp lệ
ondragover script Kích hoạt khi một phần tử đang được kéo qua một mục tiêu thả hợp lệ
ondragstart script Kích hoạt tại phần đầu của hoạt động kéo
ondrop script Kích hoạt khi phần tử được kéo đang được thả
ondurationchange script Kích hoạt khi độ dài media được thay đổi
onemptied script Kích hoạt khi một phần tử nguồn media đột nhiên trở nên trống.
onended script Khi hoạt khi media đã chơi đến cuối.
onerror script Kích hoạt khi một lỗi xảy ra
onfocus script Kích hoạt khi cửa sổ nhận trọng tâm
onformchange script Kích hoạt khi một form thay đổi
onforminput script Kích hoạt khi một form nhận đầu vào từ người sử dụng
onhaschange script Kích hoạt khi tài liệu đã thay đổi
oninput script Kích hoạt khi một phần tử nhận đầu vào từ người dùng
oninvalid script Kích hoạt khi một phần tử là không hợp lệ
onkeydown script Kích hoạt khi một phím bị nhấn
onkeypress script Kích hoạt khi một phím bị nhấn và thả ra
onkeyup script Kích hoạt khi một phím bị thả ra
onload script Kích hoạt khi tài liệu tài
onloadeddata script Kích hoạt khi dữ liệu media được tải
onloadedmetadata script Kích hoạt khi khoảng thời gian và dữ liệu media khác của một phần tử media được tải
onloadstart script Kích hoạt khi trình duyệt bắt đầu tải dữ liệu media
onmessage script Kích hoạt khi thông báo được kích hoạt
onmousedown script Kích hoạt khi một nút chuột được nhấn
onmousemove script Kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển
onmouseout script Kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển ra khỏi một phần tử
onmouseover script Kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển qua một phần tử
onmouseup script Kích hoạt khi một nút chuột bị thả ra
onmousewheel script Kích hoạt khi bánh xe chuột được quay
onoffline script Kích hoạt khi tài liệu ở ngoại tuyến
onoine script Kích hoạt khi tài liệu ở nội tuyến
ononline script Kích hoạt khi tài liệu ở nội tuyến
onpagehide script Kích hoạt khi cửa sổ bị ẩn
onpageshow script Kích hoạt khi cửa sổ trở lên nhìn thấy
onpause script Kích hoạt khi dữ liệu media bị dừng
onplay script Kích hoạt khi dữ liệu media đang bắt đầu chơi
onplaying script Kích hoạt khi dữ liệu media đã bắt đầu chơi
onpopstate script Kích hoạt khi lịch sử cửa sổ thay đổi
onprogress script Kích hoạt khi trình duyệt đang lấy dữ liệu media
onratechange script Kích hoạt khi tốc độ chơi của dữ liệu media đã thay đổi
onreadystatechange script Kích hoạt khi trạng thái-sẵn sàng thay đổi
onredo script Kích hoạt khi tài liệu thực hiện một Redo
onresize script Kích hoạt khi cửa sổ bị thay đổi kích cỡ
onscroll script Kích hoạt khi thanh cuốn một phần tử đang được cuốn
onseeked script Kích hoạt khi thuộc tính seeking của phần tử media không còn giá trị đúng nữa, và sự tìm kiếm đã kết thúc
onseeking script Kích hoạt khi thuộc tính tìm kiếm của phần tử media là đúng, và sự tìm kiếm đã bắt đầu
onselect script Kích hoạt khi phần tử được chọn
onstalled script Kích hoạt khi có một lỗi trong khi lấy dữ liệu media
onstorage script Kích hoạt khi một tài liệu tải
onsubmit script Kích hoạt khi một form được đệ trình
onsuspend script Kích hoạt khi trình duyệt đã đang lấy dữ liệu media, nhưng đã dừng lại trước khi toàn bộ file media được lấy
ontimeupdate script Kích hoạt khi media thay đổi vị trí chơi của nó
onundo script Kích hoạt khi một tài liệu thực hiện một Undo
onunload script Kích hoạt khi một người sử dụng rời khỏi một tài liệu
onvolumechange script Kích hoạt khi media thay đổi volume, cả khi volume được thiết lập là "mute"
onwaiting script Kích hoạt khi media đã dừng chơi, những được mong đợi phục hồi.