1. Home
 2. Docs
 3. CSS
 4. Bài 10: Thuộc tính float trong CSS

Bài 10: Thuộc tính float trong CSS

Thuộc tính float trong CSS có 3 loại (3 vị trí):

 • left: Nằm phía bên trái
 • right: Nằm phía bên phải
 • none: Nằm tại chính vị trí của nó (trạng thái bình thường)

Chia bổ cục có 2 cách:

 • Cách 1: Sử dụng table để chia thành cách vị trí. Cách này quá thông thường và đã tụt hậu nên mình không làm. (Không khuyến khích)
 • Cách 2: Sử dụng thẻ div (hoặc các thẻ header, footer trong HTML5) kết hợp với float:left – float:right để chia thành các vị trí. (Khuyên dùng)

1. Cách 1: Sử dụng table

Để sử dụng table chia cột, định dạng trang, ta viết như sau:

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Trong đó:

 • table là bảng
 • tr là dòng
 • td là cột

Ghi chú: Nếu muốn thêm 1 dòng, thì thêm 1 thuộc tính tr

2. Cách 2: Dùng thẻ div định dạng trên 2 cột

Sau đây mình ví dụ là dùng thẻ div với id là container, nếu bạn không thích dùng ID thì có thể dùng CLASS, thay id=”container” bằng class=”container” là được.

<body>
  <div id="container">
    ...
  </div>
</body>

Và chúng ta viết CSS cho nó:

#container{
  width: 1000px;   /*Rộng 1000px*/
  margin: 0px auto;  /*Canh giữa màn hình*/
  text-align: center; /*Text bên trong canh giữa*/
  font-size: 30px;  /*Font chữ 30px*/
  color: #FFF;    /*Font màu trắng*/
}

Giao diện bước này chưa có gì, để có nội dung, ta nên định dạng layout theo cách khác nhau, ví dụ dưới đây mình sẽ phân ra thành 3 cột.

<body>
  <div id="container">
    <div id="row1">
      Nội dung cột 1
    </div>
     <div id="row2">
      Nội dung cột 2
    </div>
    <div id="row3">
      Nội dung cột 3
    </div>
  </div>
</body>

Thì CSS ta có thể viết như sau:

#container{
  width: 1000px;   /*Rộng 1000px*/
  margin: 0px auto;  /*Canh giữa màn hình*/
  text-align: center; /*Text bên trong canh giữa*/
  font-size: 30px;  /*Font chữ 30px*/
  color: #FFF;    /*Font màu trắng*/
}
#container > row1{
  width: 33%;
  background: red;
  height: 200px;
  float: left;
}
#container > row2{
  width: 33%;
  background: green;
  height: 200px;
  float: left;
}
#container > row3{
  width: 33%;
  background: blue;
  height: 200px;
  float: left;
}