Trở về

Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí từ Cloudflare

bởi Vi Nè

Cloudflare là dịch vụ DNS trung gian miễn phí có hỗ trợ CDN (Cloud Delivery Network) , giúp điều phối lượng truy cập giữa máy chủ và các client qua lớp bảo vệ CloudFlare.

1. Ưu điểm

Cloudflare hiện nay được sử dụng miễn phí nên càng được nhiều người ưa chuộng và tin dùng cho nhiều việc, trong đó phải nói đến việc tăng tốc độ và bảo mật cho website.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập vào Cloudflare tại đây sau đó tạo 1 tài khoản và đăng nhập (nếu đã có tài khoản, bỏ qua bước này).

Bước 2: Chọn vào Add a Site và nhập tên miền vào khung (như hình) và bấm Add Site

Bước 3: Chọn Plan Free và bấm Continue

Bước 4: Chờ Cloudflare scan IP sau đó sẽ trả về kết quả (như hình) và sau đó bấm Continue

Bước 5: Về quản trị domain, thay NS thành 2 NS sau

Bước 6: Chờ khoản 15p (tùy lúc có thể sớm hoặc trễ hơn) khi nào domain hiện chữ Active như hình là bắt đầu thiết lập SSL

Bước 7: Chọn theo các bước nhỏ dưới đây (số 3, chọn Full hoặc Full (strict))

Bước 8: Chọn sang tab Origin Server như hình dưới và chọn Create Certificate

Bước 9: Giữ nguyên và chọn Create

Sau đó sẽ hiện ra 2 khung Certificate và Key, copy mỗi khung cho vào phần Panel của hosting.

3. Thêm SSL vào cPanel và Direct Admin

3.1. cPanel

 • Đăng nhập cPanel > Security > SSL/TLS > Manage SSL sites
 • Chọn Domain vừa thiết lập bên trên sau đó bỏ 2 thằng Certificate (CRT) và Private Key (KEY) vào đúng ô của nó
 • Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE) thì lấy tại đây
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIEADCCAuigAwIBAgIID+rOSdTGfGcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYsxCzAJBgNV
  BAYTAlVTMRkwFwYDVQQKExBDbG91ZEZsYXJlLCBJbmMuMTQwMgYDVQQLEytDbG91
  ZEZsYXJlIE9yaWdpbiBTU0wgQ2VydGlmaWNhdGUgQXV0aG9yaXR5MRYwFAYDVQQH
  Ew1TYW4gRnJhbmNpc2NvMRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlhMB4XDTE5MDgyMzIx
  MDgwMFoXDTI5MDgxNTE3MDAwMFowgYsxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQKExBD
  bG91ZEZsYXJlLCBJbmMuMTQwMgYDVQQLEytDbG91ZEZsYXJlIE9yaWdpbiBTU0wg
  Q2VydGlmaWNhdGUgQXV0aG9yaXR5MRYwFAYDVQQHEw1TYW4gRnJhbmNpc2NvMRMw
  EQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlhMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
  AQEAwEiVZ/UoQpHmFsHvk5isBxRehukP8DG9JhFev3WZtG76WoTthvLJFRKFCHXm
  V6Z5/66Z4S09mgsUuFwvJzMnE6Ej6yIsYNCb9r9QORa8BdhrkNn6kdTly3mdnykb
  OomnwbUfLlExVgNdlP0XoRoeMwbQ4598foiHblO2B/LKuNfJzAMfS7oZe34b+vLB
  yrP/1bgCSLdc1AxQc1AC0EsQQhgcyTJNgnG4va1c7ogPlwKyhbDyZ4e59N5lbYPJ
  SmXI/cAe3jXj1FBLJZkwnoDKe0v13xeF+nF32smSH0qB7aJX2tBMW4TWtFPmzs5I
  lwrFSySWAdwYdgxw180yKU0dvwIDAQABo2YwZDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEgYD
  VR0TAQH/BAgwBgEB/wIBAjAdBgNVHQ4EFgQUJOhTV118NECHqeuU27rhFnj8KaQw
  HwYDVR0jBBgwFoAUJOhTV118NECHqeuU27rhFnj8KaQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAD
  ggEBAHwOf9Ur1l0Ar5vFE6PNrZWrDfQIMyEfdgSKofCdTckbqXNTiXdgbHs+TWoQ
  wAB0pfJDAHJDXOTCWRyTeXOseeOi5Btj5CnEuw3P0oXqdqevM1/+uWp0CM35zgZ8
  VD4aITxity0djzE6Qnx3Syzz+ZkoBgTnNum7d9A66/V636x4vTeqbZFBr9erJzgz
  hhurjcoacvRNhnjtDRM0dPeiCJ50CP3wEYuvUzDHUaowOsnLCjQIkWbR7Ni6KEIk
  MOz2U0OBSif3FTkhCgZWQKOOLo1P42jHC3ssUZAtVNXrCk3fw9/E15k8NPkBazZ6
  0iykLhH1trywrKRMVw67F44IE8Y=
  -----END CERTIFICATE-----
  

3.2. Direct Admin

 • Đăng nhập D.A > Account Manager > SSL Cetificates > Paste a pre-generated certificate and key
 • Dán Key và Cetificate vào đúng vị trí
Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon