Trang chủ Tin tổng hợp reCAPTCHA sẽ bị tính phí, Cloudflare thay thế bằng hCaptcha