Khi sử dụng Sentora có một số file cấu hình hoặc đường dẫn cấu hình bạn cần phải nắm được để sử dụng khi cần thiết. Trong bài này mình sẽ tổng hợp đầy đủ, đối với cả CentOS và Ubuntu.

File or directoryUbuntuCentOs
Sentora passwords file/root/passwords.txt
Sentora config files/etc/zpanel/configs/
Sentora apache config file/etc/zpanel/configs/apache/httpd.conf
Sentora virtual host file/etc/zpanel/configs/apache/httpd-vhosts.conf
Sentora website files/etc/zpanel/panel/
Sentora FTP config file/etc/zpanel/configs/proftpd/proftpd-mysql.conf
Sentora log files/var/zpanel/logs/
Sentora users websites/var/zpanel/hostdata/[Sentora-login]/public_html/[domain_tld]
Sentora custom static pages/etc/zpanel/panel/etc/static/
Sentora themes/etc/zpanel/panel/etc/styles/
Apache config file/etc/apache2/httpd.conf/etc/httpd/conf/httpd.conf
Apache log files/var/log/apache2/error.log/var/log/httpd/error.log
php.ini /etc/php5/apache2/php.ini/etc/php.ini
MySQL config file/etc/mysql/my.cnf/etc/my.cnf
MySQL log file/var/log/mysql/error.log/var/log/mysqld.log

Và một số thông tin khác

Other infosUbuntuCentOs
Apache user:groupwww-data:www-dataapache:apache
How to restart apache ?service apache2 restartservice httpd restart
Run Sentora daemonsudo /usr/bin/php -q /etc/zpanel/panel/bin/daemon.php
Nguồn: Luân Trần