Trang chủ VPS/Server File và đường dẫn quan trọng khi sử dụng Sentora