Trở về

Các câu lệnh MySQL quan trọng cần phải biết

bởi Vi Nè

Khi chạy các lệnh này, bạn cần login vào MySQL với tài khoản root (MySQL root chứ không phải tài khoản root quản lý VPS) hoặc tài khoản có full quyền. Tất cả các thao tác mình thực hiện trên VPS CentOS
Đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh: mysql -u root -p

1. Thư mục chứa database

Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục /var/lib/mysql

2. Quản lý tài khoản và phân quyền

Hiển thị toàn bộ users:

mysql> SELECT * FROM mysql.user;

Xóa null user:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ' ';

Xóa tất cả user mà không phải root:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE NOT (host="localhost" AND user="root");

Đổi tên tài khoản root (giúp bảo mật):

mysql> UPDATE mysql.user SET user="mydbadmin" WHERE user="root";

Gán full quyền cho một user mới:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

Phân quyền chi tiết cho một user mới:

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';

Gán full quyền cho một user mới trên một database nhất định:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

Thay đổi mật khẩu user:

mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD("newpass") WHERE User='username';

Xóa user:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user="username";

Cuối cùng reload user

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> exit;

3. Các thao tác database

Hiển thị toàn bộ databases:

mysql> SHOW DATABASES;

Tạo database:

mysql> CREATE DATABASE mydatabase;

Sử dụng một database:

mysql> USE mydatabase;

Xóa một database:

mysql> DROP DATABASE mydatabase;

Tối ưu database:
All Databases:

$ sudo mysqlcheck -o --all-databases -u root -p

Single Database:

$ sudo mysqlcheck -o db_schema_name -u root -p

4. Các thao tác table

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh: mysql> USE mydatabase;
Hiển thị toàn bộ table:

mysql> SHOW TABLES;

Hiển thị dữ liệu của table:

mysql> SELECT * FROM tablename;

Đổi tên table :

mysql> RENAME TABLE first TO second;

hoặc

mysql> ALTER TABLE mytable rename as mynewtable;

Xóa table:

mysql> DROP TABLE mytable;

5. Các thao tác cột và hàng

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh: mysql> USE mydatabase;
Hiển thị các column trong table:

mysql> DESC mytable;

hoặc

mysql> SHOW COLUMNS FROM mytable;

Đổi tên column:

mysql> UPDATE mytable SET mycolumn="newinfo" WHERE mycolumn="oldinfo";

Select dữ liệu:

mysql> SELECT * FROM mytable WHERE mycolumn='mydata' ORDER BY mycolumn2;

Insert dữ liệu vào table:

mysql> INSERT INTO mytable VALUES('column1data','column2data','column3data','column4data','column5data','column6data','column7data','column8data','column9data');

Xóa dữ liệu trong table:

mysql> DELETE FROM mytable WHERE mycolumn="mydata";

Cập nhật dữ liệu trong table:

mysql> UPDATE mytable SET column1="mydata" WHERE column2="mydata";

6. Các thao tác sao lưu và phục hồi

Sao lưu toàn bộ database bằng lệnh (chú ý không có khoảng trắng giữa -p và mật khẩu):

mysqldump -u root -pmypass --all-databases > alldatabases.sql

Sao lưu một database bất kỳ:

mysqldump -u username -pmypass databasename > database.sql

Khôi phục toàn bộ database bằng lệnh:

mysql -u username -pmypass < alldatabases.sql (no space in between -p and mypass)

Khôi phục một database bất kỳ:

mysql -u username -pmypass databasename < database.sql

Chỉ sao lưu cấu trúc database:

mysqldump --no-data --databases databasename > structurebackup.sql

Chỉ sao lưu cấu trúc nhiều database:

mysqldump --no-data --databases databasename1 databasename2 databasename3 > structurebackup.sql

Sao lưu một số table nhất định:

mysqldump --add-drop-table -u username -pmypass databasename table_1 table_2 > databasebackup.sql
Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon