Trở về

Cách tối ưu MySQL Query Cache bằng lệnh SSH

bởi Vi Nè

Một công việc đơn giản bạn có thể làm để có thể tăng tốc độ website đó là kích hoạt chế độ cache MySQL Query.

Các bước kích hoạt MySQL Query Cache

mysql -u root -p

Kiểm tra tình trạng cache hiện tại

show variables like 'query_cache_%';

Kết quả trả về tương tự như sau:

+------------------------------+---------+
| Variable_name        | Value  |
+------------------------------+---------+
| query_cache_limit      | 1048576 |
| query_cache_min_res_unit   | 4096  |
| query_cache_size       | 0    |
| query_cache_type       | ON   |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF   |
+------------------------------+---------+
 • query_cache_size: kích thước cache (bytes), không nên đặt lớn quá
 • query_cache_type: ON hoặc OFF
 • query_cache_limit: không biết là cái gì 😀

Để cấu hình MySQL Query cache, bạn cần chỉnh sửa trong file /etc/my.cnf (Red Hat) hoặc /etc/mysql/my.cnf (Debian)

nano /etc/mysql/my.cnf

Điều chỉnh lại theo ý bạn

query_cache_limit = 3M
query_cache_size = 128M

Khởi động lại mysql

service mysql restart

Kiểm tra lại tình trạng cache hiện tại

mysql> show status like 'Qc%';
Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!