Trang chủ VPS/Server Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal

Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal

bởi Vi Nè
Cập nhật:

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo database và user mysql bằng lệnh terminal.
Đăng nhập MySQL

mysql -u root -p

Tạo database

create database dbname;

Tạo và thiết lập quyền cho user

create user 'username'@'localhost' identified by 'password';

Để thay đổi password user

set password for 'username'@'localhost' = password('password');

Thiết lập tất cả quyền cho user

grant all on dbname.* to username@localhost;

Nếu bạn muốn giới hạn quyền cho user thì dùng dòng lệnh sau

grant SELECT on dbname.* to username@localhost; // SELECT là quyền

Danh sách các quyền bạn có thể thiết lập cho user
ALL
ALTER
CREATE VIEW
CREATE
DELETE
DROP
GRANT OPTION
INDEX
INSERT
SELECT
SHOW VIEW
TRIGGER
UPDATE
Reload all the privileges

FLUSH PRIVILEGES;

Thoát

exit

Có thể bạn sẽ thích