Trang chủ VPS/Server Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal