Bài 2: Khai báo biến và hằng số trong php

Cú pháp và ngữ nghĩa các hàm của PHP cũng tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác (C, Java, Perl) chỉ khác là mã PHP được chứa trong một thẻ có dạng như sau:

<?php
//code của bạn
?>

Lưu ý là nếu sử dụng cách thứ hai trong file php.ini phải cấu hình short_open_tag=On. Nếu bạn sử dụng sharehosting và muốn ứng dụng web của mình tương thích với các hosting thì nên khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có thể thông dịch được file chứa mã nguồn PHP phải được lưu dưới dạng .php thay vì .html

Hằng: Tương tự như trong những ngôn ngữ lập trình khác, hằng trong PHP cũng là một giá trị được khai báo trước khi sử dụng. Nó phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới _ và không được bắt đầu bằng số, nó có thể là một chuỗi. Hằng trong PHP được định nghĩa bằng hàm define(). Nó không thay đổi và không được được định nghĩa lại.

Cú Pháp: define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);
Trong đó:

  • define: hàm tạo biến hằng
  • ten_hang: là tên biến hằng
  • gia_tri: giá trị của hằng
<?php
/* Tạo một hằng số có tên là SDT và gán giá trị cho nó là 0909090909*/
define('SDT', '0909090909');
echo SDT; // xuất ra màn hình giá trị của hằng.
?>

Biến: Không giống như hằng, biến không cần định nghĩa, có thể thay đổi trong chương trình. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách đặt tên của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất cả biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu “$”. PHP tự động hiểu các kiểu biến nên người dùng không cần phải khai báo kiểu biến.

Thay vì xuất trực tiếp chuỗi thì ta xuất giá trị của biến ra màn hình.

<?php
$sinhvien = 'Nguyen Van A';
echo $sinhvien; // Xuất ra màn hình
?>
Chia sẻ bài viết

Bài 2: Khai báo biến và hằng số trong php

Hoặc copy địa chỉ

Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon