1. Home
  2. Docs
  3. PHP
  4. Bài 2: Khai báo biến và hằng số trong php

Bài 2: Khai báo biến và hằng số trong php

Cú pháp và ngữ nghĩa các hàm của PHP cũng tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác (C, Java, Perl) chỉ khác là mã PHP được chứa trong một thẻ có dạng như sau:

<?php
//code của bạn
?>

Lưu ý là nếu sử dụng cách thứ hai trong file php.ini phải cấu hình short_open_tag=On. Nếu bạn sử dụng sharehosting và muốn ứng dụng web của mình tương thích với các hosting thì nên khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có thể thông dịch được file chứa mã nguồn PHP phải được lưu dưới dạng .php thay vì .html

Hằng: Tương tự như trong những ngôn ngữ lập trình khác, hằng trong PHP cũng là một giá trị được khai báo trước khi sử dụng. Nó phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới _ và không được bắt đầu bằng số, nó có thể là một chuỗi. Hằng trong PHP được định nghĩa bằng hàm define(). Nó không thay đổi và không được được định nghĩa lại.

Cú Pháp: define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);
Trong đó:

  • define: hàm tạo biến hằng
  • ten_hang: là tên biến hằng
  • gia_tri: giá trị của hằng
<?php
/* Tạo một hằng số có tên là SDT và gán giá trị cho nó là 0909090909*/
define('SDT', '0909090909');
echo SDT; // xuất ra màn hình giá trị của hằng.
?>

Biến: Không giống như hằng, biến không cần định nghĩa, có thể thay đổi trong chương trình. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách đặt tên của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất cả biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu “$”. PHP tự động hiểu các kiểu biến nên người dùng không cần phải khai báo kiểu biến.

Thay vì xuất trực tiếp chuỗi thì ta xuất giá trị của biến ra màn hình.

<?php
$sinhvien = 'Nguyen Van A';
echo $sinhvien; // Xuất ra màn hình
?>
Tags , ,