PHP

IMG Tổng quan về PHP
Bài 1: Tổng quan về PHP

PHP – viết tắt hồi quy của “Hypertext Preprocessor”, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra…

Bài 2: Khai báo biến và hằng số trong php

Cú pháp và ngữ nghĩa các hàm của PHP cũng tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác (C, Java, Perl) chỉ…

Bài 3: Các kiểu dữ liệu trong php

Trong php có tổng cộng 7 kiểu dữ liệu: Kiểu INT Kiểu Boolean Kiểu Số Thực (float, double) Kiểu Chuỗi Kiểu Mảng (array) Kiểu NULL…

Bài 4: Toán tử và biểu thức trong php

Biểu thức là một tổ hợp các toán hạng và toán tử. Toán tử thực hiện các thao tác như cộng, trừ, nhân, chia, so…

Câu lệnh IF ELSE
Bài 5: Câu lệnh if else trong php

Câu lệnh điều kiện if else cho phép ta thay đổi luồng của chương trình dựa trên một điều kiện nào đó. Nếu điều kiện…

Bài 6: Câu lệnh switch case trong php

Như ta đã biết, câu lệnh if else dùng để kiểm tra và rẽ nhánh cách mệnh đề của bài toán. Nhưng không phải nó…

Bài 7: Một số vòng lặp for trong PHP
Bài 7: Một số vòng lặp for trong PHP

Trong bài này, ta có: Thế nào là vòng lặp Vòng lặp for Vòng lặp for lồng nhau Vòng lặp for trong việc xử lý…

Chia sẻ bài viết

PHP

Hoặc copy địa chỉ

Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon