1. Trang chủ
  2. Tài liệu
  3. jQuery
  4. Bài 5: jQuery Attributes – removeAttr()