Bài 1: Viết chương trình jQuery đầu tiên

jQuery thực hiện rất nhiều tác vụ phổ biến đòi hỏi nhiều dòng mã JavaScript để thực hiện và gói chúng thành các phương thức mà bạn có thể gọi bằng một dòng mã.

1. jQuery là gì?

jQuery là một thư viện JavaScript “viết ít, làm nhiều”, nhẹ. Mục đích của jQuery là làm cho việc sử dụng JavaScript trên trang web của bạn dễ dàng hơn nhiều.

Thư viện jQuery chứa các tính năng sau:

 • Thao tác HTML / DOM
 • Thao tác CSS
 • Các phương thức sự kiện HTML
 • Hiệu ứng và hình ảnh động
 • AJAX
 • Tiện ích khác

2. Vì sao sử dụng jQuery

Có rất nhiều thư viện JavaScript khác, nhưng jQuery có lẽ là phổ biến nhất và cũng có thể mở rộng nhất. Nhiều công ty lớn nhất trên Web sử dụng jQuery, chẳng hạn như:

 • Google
 • Microsoft
 • IBM
 • Netflix

3. Cú pháp

Cú pháp jQuery được thiết kế riêng để chọn các phần tử HTML và thực hiện một số hành động trên (các) phần tử.

Cú pháp cơ bản là: $(selector).action()

 • Dấu $ để xác định/truy cập jQuery
 • Một (selector) để “truy vấn (hoặc tìm)” các phần tử HTML
 • jQuery action() được thực hiện trên (các) phần tử

Ví dụ:

 • $(this).hide() – ẩn các thẻ hiện tại
 • $("p").hide() – ẩn tất cả thẻ p
 • $(".test").hide() – ẩn các thẻ có class="test".
 • $("#test").hide() – ẩn các thẻ có id="test".
Chia sẻ bài viết

Bài 1: Viết chương trình jQuery đầu tiên

Hoặc copy địa chỉ

Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon