1. Home
 2. Docs
 3. jQuery
 4. Bài 1: Viết chương trình jQuery đầu tiên

Bài 1: Viết chương trình jQuery đầu tiên

jQuery thực hiện rất nhiều tác vụ phổ biến đòi hỏi nhiều dòng mã JavaScript để thực hiện và gói chúng thành các phương thức mà bạn có thể gọi bằng một dòng mã.

1. jQuery là gì?

jQuery là một thư viện JavaScript “viết ít, làm nhiều”, nhẹ. Mục đích của jQuery là làm cho việc sử dụng JavaScript trên trang web của bạn dễ dàng hơn nhiều.

Thư viện jQuery chứa các tính năng sau:

 • Thao tác HTML / DOM
 • Thao tác CSS
 • Các phương thức sự kiện HTML
 • Hiệu ứng và hình ảnh động
 • AJAX
 • Tiện ích khác

2. Vì sao sử dụng jQuery

Có rất nhiều thư viện JavaScript khác, nhưng jQuery có lẽ là phổ biến nhất và cũng có thể mở rộng nhất. Nhiều công ty lớn nhất trên Web sử dụng jQuery, chẳng hạn như:

 • Google
 • Microsoft
 • IBM
 • Netflix

3. Cú pháp

Cú pháp jQuery được thiết kế riêng để chọn các phần tử HTML và thực hiện một số hành động trên (các) phần tử.

Cú pháp cơ bản là: $(selector).action()

 • Dấu $ để xác định/truy cập jQuery
 • Một (selector) để “truy vấn (hoặc tìm)” các phần tử HTML
 • jQuery action() được thực hiện trên (các) phần tử

Ví dụ:

 • $(this).hide() – ẩn các thẻ hiện tại
 • $("p").hide() – ẩn tất cả thẻ p
 • $(".test").hide() – ẩn các thẻ có class="test".
 • $("#test").hide() – ẩn các thẻ có id="test".