1. Trang chủ
  2. Tài liệu
  3. jQuery
  4. Bài 4: jQuery Attributes – attr() – prop()