Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Làm sao để bài viết tự cập nhật thời gian trong WordPress?

Bạn đang có bài viết kiểu “Mã giảm giá tháng 03/2023” nhưng đến tháng 4, tháng 5, tháng 6, … mỗi tháng bạn phải vào sửa lại để cho nó phù hợp với hiện tại thì bài viết này rất hữu ích cho bạn đấy.

1. Điều bạn muốn có phải giống tôi?

Tôi muốn mỗi tháng tiêu đề cũng như trong nội dung phải tự cập nhật ngày – tháng – năm, tôi không cần vào chỉnh sửa.

Bài viết tự đổi ngày tháng năm theo thời gian thực

Thành ….

Bài viết tự đổi ngày tháng năm theo thời gian thực

2. Tạo shortcode

Bây giờ bạn thêm đoạn code sau vào dưới cuối file functions.php

//* Kich hoat Shortcode cho tieu đe bai viet.
add_filter( 'the_title', 'do_shortcode' );
//* Kich hoat Shortcode cho plugin SEO Yoast
add_filter( 'wpseo_title', 'do_shortcode' );
add_filter( 'wpseo_metadesc', 'do_shortcode' );
//* Kich hoat Shortcode cho plugin Rank Math
add_filter( 'rank_math/frontend/title', function( $title ) {
	$title = do_shortcode($title);
	return $title;
});
add_filter( 'rank_math/frontend/description', function( $description ) {
	$description = do_shortcode($description);
	return $description;
});
// * Shortcode hien thi thoi gian hien tai.
// * shortcode: [hienthinam]
add_shortcode ('hienthinam', 'get_hienthinam');
  function get_hienthinam () 
 {
  $hienthinam= date ("Y"); // * Thay đổi định dạng tại đây
  return "$hienthinam";
 }
// * shortcode: [hienthithang]
add_shortcode ('hienthithang', 'get_hienthithang');
  function get_hienthithang () 
 {
  $hienthithang= date ("m"); // * Thay đổi định dạng tại đây
  return "$hienthithang";
 }
 // * shortcode: [hienthingay]
add_shortcode ('hienthingay', 'get_hienthingay');
	function get_hienthingay () 
{
	$hienthingay= date ("d"); // * Thay đổi định dạng tại đây
	return "$hienthingay";
}

Chú ý: Với đoạn code chèn vào file functions.php mình chia sẻ ở trên. Nếu bạn đang dùng plugin Yoast SEO thì bạn hãy xóa dòng từ 6 – 14. Ngược lại, nếu bạn đang dùng plugin Rank Math thì bạn hãy xóa dòng số 3, 4, 5.

Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn có thể sử dụng ngay.

3. Sử dụng shortcode

Các shortcode bạn có thể dùng là:

 • [hienthingay]
 • [hienthithang]
 • [hienthinam]

Bạn có thể chèn bất kỳ đâu để hiển thị nó kể cả trong plugin SEO Yoast hoặc Rank Math