Trở về

Làm sao để bài viết tự cập nhật thời gian trong WordPress?

bởi Vi Nè

Bạn đang có bài viết kiểu “Mã giảm giá tháng 03/2023” nhưng đến tháng 4, tháng 5, tháng 6, … mỗi tháng bạn phải vào sửa lại để cho nó phù hợp với hiện tại thì bài viết này rất hữu ích cho bạn đấy.

1. Điều bạn muốn có phải giống tôi?

Tôi muốn mỗi tháng tiêu đề cũng như trong nội dung phải tự cập nhật ngày – tháng – năm, tôi không cần vào chỉnh sửa.

Bài viết tự đổi ngày tháng năm theo thời gian thực

Thành ….

Bài viết tự đổi ngày tháng năm theo thời gian thực

2. Tạo shortcode

Bây giờ bạn thêm đoạn code sau vào dưới cuối file functions.php

//* Kich hoat Shortcode cho tieu đe bai viet.
add_filter( 'the_title', 'do_shortcode' );
//* Kich hoat Shortcode cho plugin SEO Yoast
add_filter( 'wpseo_title', 'do_shortcode' );
add_filter( 'wpseo_metadesc', 'do_shortcode' );
//* Kich hoat Shortcode cho plugin Rank Math
add_filter( 'rank_math/frontend/title', function( $title ) {
	$title = do_shortcode($title);
	return $title;
});
add_filter( 'rank_math/frontend/description', function( $description ) {
	$description = do_shortcode($description);
	return $description;
});
// * Shortcode hien thi thoi gian hien tai.
// * shortcode: [hienthinam]
add_shortcode ('hienthinam', 'get_hienthinam');
  function get_hienthinam () 
 {
  $hienthinam= date ("Y"); // * Thay đổi định dạng tại đây
  return "$hienthinam";
 }
// * shortcode: [hienthithang]
add_shortcode ('hienthithang', 'get_hienthithang');
  function get_hienthithang () 
 {
  $hienthithang= date ("m"); // * Thay đổi định dạng tại đây
  return "$hienthithang";
 }
 // * shortcode: [hienthingay]
add_shortcode ('hienthingay', 'get_hienthingay');
	function get_hienthingay () 
{
	$hienthingay= date ("d"); // * Thay đổi định dạng tại đây
	return "$hienthingay";
}

Chú ý: Với đoạn code chèn vào file functions.php mình chia sẻ ở trên. Nếu bạn đang dùng plugin Yoast SEO thì bạn hãy xóa dòng từ 6 – 14. Ngược lại, nếu bạn đang dùng plugin Rank Math thì bạn hãy xóa dòng số 3, 4, 5.

Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn có thể sử dụng ngay.

3. Sử dụng shortcode

Các shortcode bạn có thể dùng là:

 • [hienthingay]
 • [hienthithang]
 • [hienthinam]

Bạn có thể chèn bất kỳ đâu để hiển thị nó kể cả trong plugin SEO Yoast hoặc Rank Math

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon