1. Home
 2. Docs
 3. ReactJS
 4. Bài 1: Tổng quan ReactJS

Bài 1: Tổng quan ReactJS

1. ReactJS là gì?

ReactJS là một thư viện JavaScript có tính hiệu quả và linh hoạt để xây dựng các thành phần giao diện người dùng (UI) có thể sử dụng lại. ReactJS giúp phân chia các UI phức tạp thành các thành phần nhỏ (được gọi là component). Nó được tạo ra bởi Jordan Walke, một kỹ sư phần mềm tại Facebook. ReactJS ban đầu được phát triển và duy trì bởi Facebook và sau đó được sử dụng trong các sản phẩm của mình như WhatsApp & Instagram.

ReactJS được dùng để xây dựng các ứng dụng [single page application] (SPA). Một trong những điểm hấp dẫn của ReacJS là nó không chỉ được xây dựng bên phía clients mà còn sử dụng được bên phía server.

2. Các khái niệm cơ bản về ReactJS

2.1. Virtual DOM

Để hiểu rõ khái niệm về Virtual DOM, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về DOM trước. DOM là một Document Object Model và là một cấu trúc trừu tượng của text. Các đoạn mã HTML được gọi là HTML DOM. Mỗi elements trong HTML là các nodes của DOM đó.

Tại sao có DOM rồi lại cần Virtual DOM (DOM ảo)? Khi chúng ta làm việc với một DOM, khi một nodes thay đổi thì tất cả các nodes cũng phải thay đổi thay. Giả sử, chúng ta có một list danh sách gồm 10 items, nếu chúng ta thay đổi 1 items thì DOM cũng thay đổi 9 items còn lại về trạng thái ban đầu của nó.

Điều này là không cần thiết, mặc dù tốc độ xử lý của DOM khá nhanh nhưng đối với các ứng dụng SPA việc thay đổi các DOM này là liên tục nên nó sẽ xảy ra khá chậm và không khả thi đi xây dựng ứng dụng lớn. Lúc này Virtual DOM sẽ được dùng để thay thế. Nó được xây dựng dựa trên DOM thật, có một vài thuộc tính của DOM thật nhưng khi thay đổi Virtual DOM sẽ không thực hiện thay đổi trên màn hình giống như DOM thật.

Khi chúng ta thực hiện render một JSX element, mỗi Virtual DOM object sẽ được cập nhật, khi virtual DOM được cập nhật, ReactJS sẽ so sánh virtual DOM với virtual DOM trước đó để kiểm tra trước khi thực hiện cập nhật và sau đó sẽ cập nhật trên một phần của DOM thật. Thay đổi của DOM thật sẽ được hiển thị ra màn hình.

Quay lại ví dụ bên trên, thì lúc này khi chúng ta sử dụng Virtual DOM thì nó chỉ cập nhật duy nhất 1 items, lúc này tài nguyên sẽ được tiết kiệm cũng như tốc độ xử lý cũng nhanh hơn rất nhiều.

2.2. JSX

JSX là viết tắt là Javascript XML, nó cho phép bạn viết các đoạn mã HTML trong React một cách dẽ dàng và có cấu trúc hơn. Về cú pháp cũng gần tương tự như HTML, giả sử mình có 1 đoạn mã HTML như sau:

<p class="text">cunghocweb.com/p>

Thì trong JSX thì sẽ được viết như này :

<p className="text">cunghocweb.com</p>

Chỉ cần thay class thành className là xong, ngoài ra còn một vài cú pháp đặc biệt của JSX mình sẽ giới thiệu ở bài viết tiếp theo.

2.3. Components

Khi bạn làm việc với một dự án lớn, UI có độ phức tạp cao chia thành các phần khác nhau. Việc chia nhỏ các thành phần trong UI là một điều cần thiết, các phần nhỏ này được gọi là các components, cho phép render các đoạn mã HTML,… Trong ReactJS cách viết components được chia thành 2 loại:

 1. class components
 2. function components
//Function component
function Clock(props) {
 return (
  <div>
   <h1>Hello, world!</h1>
  </div>
 );
}
//Class component
class Clock extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Hello, world!</h1>
   </div>
  );
 }
}

Mỗi loại sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau, trong bài viết về phần này mình sẽ giới thiệu kĩ hơn.

2.4. Props và State

Props là một tham số được chuyển qua lại giữa các React Components, các props này được truyền qua các component với cú pháp giống như là HTML attributes.

<Post title="Học ReactJS cùng cunghocweb.com">

State là một obejct mà lưu trữ giá trị của các thuộc tính bên trong components và chỉ tồn tại trong phạm vi của component đó. Mỗi khi bạn thay đổi giá trị của một state thì component đó sẽ được render lại.

class Car extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {brand: "Ford"};
 }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>My Car</h1>
   </div>
  );
 }
}

2.5. React Lifecycle

React Lifcecycle là một vòng đời của component, khi chúng ta tiến hành render một component thì ReactJS thực hiện nhiều tiến trình khác nhau, các tiến trình này được lặp đi lặp lại đối với các component.

 

Giả sử khi một component được gọi trước tiên nó sẽ cài đặt props và state, sau đó tiến hành mouting, update, unmouting,…việc tham gia vào quá trình này bạn cần sử dụng đến các hàm hỗ trợ của lifcecycle.