Trang chủ PHP/HTML/CSS/JS Xóa inline style CSS bằng jQuery