Trang chủ Mã nguồn mở Transient API là gì? Cách quản lý và gỡ bỏ chúng trong WordPress