Trở về

Tạo series bài viết trong WordPress

bởi Vi Nè

Bạn là một blogger chuyên chia sẻ các thủ thuật, bài viết hoặc các bài học nhưng chức năng WordPress thì chỉ áp dụng hiện theo danh mục và từ khóa, bạn muốn các bài đó hiện theo 1 series.

Các bài viết được nhóm trong một Series. – Ảnh: tuandc.com

1. Tạo taxonomy lưu trữ

Cũng như danh mục hay các dạng “Archive” khác, để lưu trữ loạt bài series, mình cần tạo ra một Taxonomy để lưu trữ những bài trong cùng series. Bạn thêm đoạn code sau vào file functions.php

function custom_taxonomy() {
  $label = array('name' => 'Các Series', 
          'singular' => 'Series bài viết', 
          'menu_name' => 'Series bài viết', 
          'edit_item' => 'Chỉnh sửa Series', 
          'add_new_item' => 'Thêm Series mới', 
          'search_items'=> 'Tìm kiếm Series', 
          'popular_items'=> 'Series phổ biến', 
          'separate_items_with_commas'=> 'Thêm Series, phân tách bởi dấu phẩy', 
          'choose_from_most_used'=> 'Chọn Series phổ biến', 
          'not_found'=> 'Không có Series bài viết nào'); 
   $arr = array('labels' => $label, 
         'hierarchical' => true, 
         'public' => true, 
         'show_ui' => true, 
         'show_admin_column' => true, 
         'show_in_nav_menus' => true, 
         'show_tagcloud' => true,);
  register_taxonomy('series', 'post', $arr ); 
} 
add_action( 'init', 'custom_taxonomy');

Một taxonomy Series được tạo

2. Tạo metabox nhập thứ tự bài viết

Bây giờ mình sẽ thực hành thử tạo một taxonomy thuộc tính sản phẩm cho một custom post type. Nếu muốn tạo cho post bình thường thì bạn chỉ cần thay slug sanpham thanh post trong hàm register_taxonomy() là được. Toàn bộ code như sau:

function custom_taxonomy() {function custom_taxonomy() {
    $label = array('name' => 'Các thuộc tính sản phẩm', 'singular' => 'Thuộc tính sản phẩm', 'menu_name' => 'Thuộc tính sản phẩm', 'edit_item' => 'Chỉnh sửa thuộc tính', 'add_new_item' => 'Thêm thuộc tính mới', 'search_items'=> 'Tìm kiếm thuộc tính', 'popular_items'=> 'Thuộc tính phổ biến', 'separate_items_with_commas'=> 'Thêm thuộc tính, phân tách bởi dấu phẩy', 'choose_from_most_used'=> 'Chọn thuộc tính phổ biến', 'not_found'=> 'Không có thuộc tính nào');     
    $arr = array( 'labels' => $label, 'hierarchical' => true, 'public' => true, 'show_ui' => true, 'show_admin_column' => true, 'show_in_nav_menus' => true, 'show_tagcloud' => true,);
    register_taxonomy('thuoc-tinh-san-pham', 'sanpham', $arr ); 
} 
add_action( 'init', 'custom_taxonomy');

Bạn có thể tìm hiểu về các thông số của hàm register_taxonomy tại đây. Sau khi bạn đưa đoạn trên vào file functions.php bạn sẽ nhận được như hình dưới. Lưu ý là mình đang tạo cho custom post type chứ không phải post bình thường.

Kết quả tạo taxonomy

Tùy chọn hierarchical = true sẽ hiển thị như thế này trong post

Tùy chọn hierarchical = false sẽ hiển thị như thế này trong post

Tạo taxonomy chỉ đơn giản như vậy thôi, bạn cũng có thể sử dụng nhiều Plugin tạo taxonomy mà không cần đụng vào code, nhưng theo mình công việc này rất đơn giản nên hạn chế không cần phải dùng đến plugin làm gì.

3. Hiển thị taxonomy ngoài themes

Để hiển thị taxonomy bạn sử dụng hàm get_the_terms(). Cấu trúc hàm như sau:

get_the_terms( id_post, 'taxonomy name' );

Ví dụ mình muốn lấy hết tất cả những loại sản phẩm mà sản phẩm này có mình sẽ viết như sau:

<?php 
  $terms = get_the_terms( $post->ID, 'thuoc-tinh-san-pham' ); 
  foreach($terms as $term){ echo $term->name;} 
?>

Đoạn này được viết trong file single nên mình có thể dùng $post->ID để lấy ra ID. thuoc-tinh-san-pham là tên taxonomy mình đăng ký. Sau đó thì sử dụng hàm lặp để lấy ra những thông tin cần thiết như mình lấy ra tên.

Chúc bạn thành công !

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon