Trang chủ PHP/HTML/CSS/JS Sử dụng hàm preventDefault và stopPropagation trong jQuery