Trở về

Làm sao để thay đổi thư viện jQuery mặc định trong WordPress?

bởi Vi Nè

Thư viện jQuery mặc định của WordPress là phiên 1.12. Với phiên này, có thể 1 số plugin của jQuery sẽ không hoạt động. Lúc này bạn cần thay thế thư viện mặc định của WordPress thành thư viện khác có phiên bản cao hơn hoặc đơn giản là bạn muốn thay bằng link CDN của Google.

Để thay thế thư viện jQuery mặc định của WordPress bạn cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng

Trong đó hàm get_template_directory_uri() sẽ lấy đường dẫn vào thư mục theme bạn đang sử dụng.

Sau khi chèn đoạn code trên và thay đường dẫn tới thư viện jQuery mới của bạn, website đã được đổi qua thư viện mới.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon