Trang chủ Tin tổng hợp Internet có thể tồn tại mà không có JavaScript hay không?