Trang chủ PHP/HTML/CSS/JS Giới thiệu thuộc tính transition tạo hiệu ứng khi rê chuột cho đối tượng web