Trang chủ Series

Series: Quản lý CSDL Redis

  • Cách kết nối với cơ sở dữ liệu Redis 07/09/2021

    1. Giới thiệu Redis là một kho dữ liệu khóa – giá trị mã nguồn mở trong bộ nhớ. Cho dù bạn đã cài đặt Redis cục bộ hay đang làm việc với một phiên bản từ xa, bạn cần kết nối với phiên bản đó để thực hiện hầu hết các thao tác. Trong hướng dẫn này, chúng ta…

  • Hướng dẫn quản lý CSDL và Keys trên Redis 07/09/2021

    Các lệnh hiển thị trong hướng dẫn này đã được thử nghiệm trên máy chủ Ubuntu 18.04 chạy Redis phiên bản 4.0.9. Để thiết lập một môi trường tương tự, bạn có thể làm theo Bước 1 trong hướng dẫn của tôi về Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 18.04. Lưu ý rằng nếu bạn đang sử…