Trang chủ Archives

Tag: If Else PHP

  • Bài 5: Câu lệnh if else trong php

    bởi Vi Nè

    Câu lệnh điều kiện if else cho phép ta thay đổi luồng của chương trình dựa trên một điều kiện nào đó. Nếu điều kiện là đúng (true) thì chương trình sẽ được thực hiện, ngược lại nếu điều kiện đưa ra là sai (false) thì nội dung công việc đó sẽ không được thực hiện. Câu lệnh điều kiện…