Trang chủ Archives

Tag: Dữ liệu PHP

  • Trong php có tổng cộng 7 kiểu dữ liệu: Kiểu INT Kiểu Boolean Kiểu Số Thực (float, double) Kiểu Chuỗi Kiểu Mảng (array) Kiểu NULL Kiểu Đối Tượng (object) 1. Kiểu dữ liệu INT Chữ INT là viết tắt của chữ INTEGER, là một kiểu dữ liệu dạng số và có thể ở viết ở nhiều cơ số khác nhau.…